BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 247302

Uchwała Nr II/10/2002
W sprawie: obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy
Z dnia: 6 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 i art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 roku - o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, póz. 1682) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku (MP. Nr 50, póz. 729)

Rada Miasta i Gminy

uchwala, co następuje:

§1

Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2003 rok do kwoty 90,- zł. (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) za 1 m3, drewna. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Piotr Siutkowski

Załączniki:

uchwala_nr_ii_3_2002.pdf  -> pobierz
Tekst dokumentu wraz z załącznikami w formacie pdf
  Rozmiar: 72KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 13:16
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info