BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 247298

Uchwała Nr III/16/2002
W sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Z dnia: 18 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 i 7, art. 27 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z

2001 r., Nr 72, póz. 747 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1, pkt 4; § 13 ust. 1 i 2; § 14 ust. 1 pkt 1b, pkt 2a i pkt 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca

2002 roku - w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 26, póz. 257)

Rada Miasta i Gminy

uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się:

1. w zależności od przewidywanego sposobu rozliczeń: 1) taryfy ilościowe

2. w zależności od zakładanego zróżnicowania cen: 1) taryfy ilościowe jednolite

3. w zależności od struktury taryfy: 1) taryfy jednoczłonowe

§2

Dla prawidłowego rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych określa się dla tych taryf ceny jednostkowe w następującej wysokości :

1. Cenę za dostarczoną wodę, jednolitą dla wszystkich odbiorców w wysokości 1,70 zł/1 m3 (słownie złotych: jeden groszy siedemdziesiąt), stosowaną w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych - wodomierzy, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, póz. 70).

2. Cenę odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami - jednolitą dla wszystkich odbiorców w wysokości 1,70 zł/1 m3 (słownie złotych: jeden groszy siedemdziesiąt), stosowaną w rozliczeniach dokonywanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami urządzeń pomiarowych, a w przypadku braku tych urządzeń, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

3. Do stawek określonym w § 2 ust. 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług -VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim, którego zobowiązuje się do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, zakładu oraz w sołectwach, w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczących

Rady Miasta i Gminy

Piotr Siutkowski

Załączniki:

uchwala_nr_ii_8_2002.pdf  -> pobierz
tekst uchwały wraz z załącznikami w formacie pdf
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 13:27
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info