BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 247300

U C H W A Ł A Nr III/20/2002
W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.
Z dnia: 18 grudnia 2002r
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy
Data wejścia w życie: l stycznia 2003 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 122, art.128 ust.2 , art.134 ust 3, art. l35 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,póz. 1014, z 1999r Nr 38, poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70, poz.778)

Rada Miasta i Gminy

uchwala, co następuje :

§1

l. Ustala się dochody gminy , zgodnie z załącznikiem Nr l na kwotę 12.420.763zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.347.300zł., powierzone -208.000zł,

Planowane dochody osiągnięte za wydane dowody osobiste w kwocie -13.000zł., należy odprowadzić na rzecz Urzędu Wojewódzkiego .

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80.000zł.,

- subwencja ogólna w kwocie – 7.875.142zł., w tym :

- część podstawowa w kwocie - l .871.529zł.,

- część oświatowa w kwocie - 5.725.258zł.,

- część rekompensująca w kwocie - 272.774zł.

§2

l. Ustala się wydatki budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 12.420.763zł.

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.347.300zł.,na zadania powierzone - 208.000zł.

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę – 80.000zł.,

2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt l wyodrębnia się :

-wydatki bieżące w kwocie 4.990.216zł., w tym :

-wynagrodzenia w kwocie 5.192.741 zł.,

-pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.105.006zł.,

-dotacje z budżetu w kwocie 117.800zł.,

-wydatki majątkowe - 1.015.000zŁ,

3.W budżecie tworzy się:

-rezerwę ogólną w kwocie - 30.000zł.,

§ 3

Określa się wykaz z inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§4

l. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 1.866.559zł w tym dotacja budżetu - 65.800zł., (wydatki - 1.866.559zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4).

2.Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 118.580zł oraz wydatków w kwocie 118.580zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 65.000zł oraz wydatków funduszu w kwocie, 65.000zł., Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6 .

§6

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazywania upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§7

Ustala się kwotę 100.000zł., do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć krótkoterminowe pożyczki.

§8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§9

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawiania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej .

§10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od l stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Piotr Siutkowski

Załączniki:

uchwala_nr_ii_10_2002.pdf  -> pobierz
tekst dokumentu w formacie pdf
  Rozmiar: 74KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 13:32
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info