BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 247310

Uchwała Nr III/18/2002
W sprawie: w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej
Z dnia: 18 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt III ppkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/199/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie przyjęcia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski - świetlicą środowiskową

§ 2

Organizację oraz wyposażenie w majątek świetlicy środowiskowej określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Piotr Siutkowski

Załączniki:

uchwala_iii_16_2002.pdf  -> pobierz
Tekst dokumentu w formacie pdf
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: poniedziałek, 15 listopada 2004, godz. 13:47
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info