BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 241507

Uchwała Nr IV/31/2003
W sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim.
Z dnia: 7 marca 2003 r.
Wydane przez: Rada Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 , lit. h i art. 40, ust. 2, pkt 2, art. 41, ust. l, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.l, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku - o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W statucie Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim przyjętym Uchwałą Nr ll/n/94 Rady Gminy Piotrków Kujawski z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie powołania Zakładu Komunalnego, zmienionym Uchwałą Nr 73/VIII/95 z dnia 7 lipca 1995 roku, Uchwałą Nr 143/VII/96 z dnia 30 września 1996 roku oraz Uchwałą Nr 129/XVIII/2000 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia l grudnia 2000 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim, wprowadza się następujące zmiany:

w § 9 po ppkt „p" dodaje się ppkt „r" w brzmieniu :

„ r) prowadzenie remontów, modernizacji i inwestycji budowlanych".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Piotr Siutkowski
© 2003 Internet-Info