BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Oświadczenia majątkowe
Ilość odsłon: 44453

Jerzy Waszak
Sekretarz Miasta i Gminy do dnia 21.01.2005 r.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Piotrków Kuj., dnia 28.04.2003 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Jerzy Waszak,

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.05.1952r. w Piotrkowie Kuj.

Zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. - Sekretarz

...............................................................

..............................................................,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 22.000 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące) – na przeprowadzenie remontu domu, po przeprowadzeniu postępowania spadkowego-środki wchodzą w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

.............................................................

.............................................................

- papiery wartościowe: nie dotyczy.

.............................................................

.................. na kwotę: ................................

II.

1. Dom o powierzchni: 110 m2, o wartości: 35.000

tytuł prawny: użytkownik – majątek odrębny, stan prawny nie uregulowany-czterech

spadkobierców

2. Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wartości: -

tytuł prawny: -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .......

o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: dwie działki-52ar – majątek odrębny stan prawny nie uregulowany. Jedna działka 11 ar-małżeńska wspólność majątkowa, dwa budynki gospodarcze-powierzchnia zabudowy 70 m2- majątek odrębny

o wartości: wartość trzech działek-5.000zł, wartość budynków-8.000zł-ceny z polisy ubezpieczeniowej

tytuł prawny: działka 52 ary-użytkownik stan prawnie nie uregulowany, działka 11 ar-księga wieczysta małżeńska wspólność majątkowa, budynki gospodarcze-użytkownik stan prawny nie uregulowany postępowanie spadkowe

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

...............................................................

...............................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy.

...............................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

...............................................................

...............................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

...........................................................

- osobiście nie dotyczy

.........................................................

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem

przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

...........................................................

- osobiście nie dotyczy

.........................................................

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości: nie dotyczy

...........................................................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

...........................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach:

nie dotyczy

...........................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

.........................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

.........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

............................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy

...........................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie dotyczy

.........................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

.........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

............................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej

działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych

z każdego tytułu: Z tytułu wykonywanej pracy i pełnionej funkcji w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. 52.330,48zł (PIT poz101) za 2002 r. Z tytułu sprawowania mandatu Radnego Rady Powiatu Radziejów-dieta zryczałtowana w wysokości 650,-zł miesięcznie

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Samochód osobowy Fiat Uno 1,0. rok produkcji 1999-małżeńska wspólność majątkowa. Samochód osobowy Audi 80- rok produkcji 1985-współużytkownik wraz z synem Radosławem zam. Bydgoszcz

...............................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): posiadam zobowiązania o wartości poniżej 10.000zł z tytułu spłaty rat (zaciągnięta pożyczka na kupno samochodu)

..............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II

części A (adres):

1. ..........................................................

2. ...........................................................

3. ...........................................................

4. ............................................................

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Piotrków Kuj. 28.04.2003r. ........................

(miejscowość, data) (podpis)

_____________

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Załączniki:

waszak_jerzy_2005.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 438KB
  Data dodania: wtorek, 26 lipca 2005, godz. 14:31
  Typ MIME: application/pdf
 
jerzy_waszak_2004.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 396KB
  Data dodania: środa, 27 lipca 2005, godz. 17:07
  Typ MIME: application/pdf
 
jerzy_waszak_2006.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 535KB
  Data dodania: poniedziałek, 22 maja 2006, godz. 12:31
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info