BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Oświadczenia majątkowe
Ilość odsłon: 58169

Agnieszka Zientara
Członek
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Dębołęka, dnia ............r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Agnieszka Zientara – Adolska,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 02.05.1965r. w Inowrocławiu,

...........................

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....-.......

.............................................................

.............................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......-.........

.............................................................

.............................................................

- papiery wartościowe: .................-.......................

.............................................................

.................. na kwotę: ................................

II.

1. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 800.000zł

tytuł prawny: .............................................

2. Mieszkanie o powierzchni: ..... m2, o wartości: ...........

tytuł prawny: .............................................

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............., powierzchnia: 2,10 ha

o wartości: 12.000zł

rodzaj zabudowy: .....................-.....................

tytuł prawny: ..........................-...................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i

dochód w wysokości: .......................................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ...................-..........................

...........................................................

o wartości: .......................-........................

...........................................................

tytuł prawny: .....................-........................

...........................................................

-

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą

takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

...........................-...............................

..........................................................

..........................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w

spółce: ....................-..............................

..........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: ...............-................................

..........................................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy

podać liczbę i emitenta udziałów: .........-...............

..........................................................

..........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: ..................-.............................

..........................................................

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą

takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

............................-...............................

...........................................................

...........................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..

...........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: .................-...............................

...........................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać

liczbę i emitenta akcji: ............-......................

...........................................................

...........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: ...........-.....................................

...........................................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......-.......

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną

i przedmiot działalności): ............-....................

...........................................................

- osobiście ......................-.........................

.........................................................

- wspólnie z innymi osobami ..............-.................

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i dochód w wysokości: .................-....................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem

przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną i przedmiot działalności): ......-.......

...........................................................

- osobiście .................-..............................

.........................................................

- wspólnie z innymi osobami ................-...............

.........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości: .................-.............................

...........................................................

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......-.........

...............................................................

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............-...........

...............................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........-........

...............................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......-.......

...............................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości: ......................-............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej

działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych

z każdego tytułu: .................-............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w

przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i

rok produkcji): .................-.............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym

zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały

udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): .....................-..............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ............

...............................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II

części A (adres):

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.

233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie

prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Dębołęka ........................

(miejscowość, data) (podpis)

Załączniki:

wieslaw_lisiecki_2007.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 961KB
  Data dodania: czwartek, 4 stycznia 2007, godz. 17:16
  Typ MIME: application/pdf
 
w_lisiecki_informacje-oswiadczenia.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 201KB
  Data dodania: piątek, 12 stycznia 2007, godz. 14:20
  Typ MIME: application/pdf
 
.wieslaw_lisiecki_2007.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 561KB
  Data dodania: środa, 2 maja 2007, godz. 14:10
  Typ MIME: application/pdf
 
informacja.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 148KB
  Data dodania: środa, 2 maja 2007, godz. 14:11
  Typ MIME: application/pdf
 
oswiadczenie.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 192KB
  Data dodania: środa, 2 maja 2007, godz. 14:11
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info