BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127211

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH
1. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 maja 2007 roku.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2.Posiadanie stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji związanych bezpośrednio z

realizacją zadania. Zakres niniejszy winien obejmować kopię aktualnego zezwolenia

(licencji) na świadczenie usług związanych z transportem drogowym rzeczy.

3. Posiadanie niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego – minimum 5 zestawów samochodów ciężarowych z wywrotem tylnym

4. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000 zł

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia na stronie portalu Zamówień Publicznych.

4. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH

Nie otwierać przed 30.03.2007 godz. 10.15”

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH. Nie otwierać przed 30.03.2007 godz. 10.15”

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w pokoju nr 10 do dnia 30.03.2007 roku do godz. 10.00.

5.Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.03.2007 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

6.Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

7.Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

8.Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

9.CPV 14.21.00.00 -6

10.Upoważnienie do kontaktów z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI -pokój nr 6,Tel.054 2655 123

U w a g a !!! Zmiana S.I.W.Z.

W pkt 5. SIWZ mylnie wpisano granulację kamienia wapiennego, prawidłowy zapis brzmi:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport z rozładunkiem kamienia wapiennego o granulacji 0- 31,5 mm na remont dróg gminnych, w miejsca i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym :

Kamień wapienny o granulacji 0-31,5mm – 1650 ton

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa załączony opis przedmiotu zamówienia.
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publiczmych ( Dz.U.Nr 19, poz.177)- Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

I. DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO ogłoszonego :

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

– stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

– stronie Portalu Zamówień Publicznych

wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Franciszek Żywiczyński

Krzywosądz

88-210 Dobre

Załączniki:

siwz_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: poniedziałek, 19 marca 2007, godz. 07:44
  Typ MIME: application/octet-stream
 
oferta_kamien_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: poniedziałek, 19 marca 2007, godz. 07:45
  Typ MIME: application/msword
 
umowa_projekt_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: poniedziałek, 19 marca 2007, godz. 07:46
  Typ MIME: application/msword
 
opis___przedmiotu_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: poniedziałek, 19 marca 2007, godz. 07:46
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info