BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127212

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

WYKONANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
I. Termin realizacji zamówienia : w ciągu 60 lub 90 dni od dnia udzielenia zamówienia- w zależności od zadania.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień – odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia.

f) Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

g) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

h) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

i) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na WYKONANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI.Nie otwierać przed 30.03.2007 godz. 11.15

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 30.03.2007 roku do godz. 10.30.

V. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.03.2007 roku o godz. 11.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul.Kościelna1

VI. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane przez siebie zadania wymienione w pkt 4 i 5 SIWZ.

VIII. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

IX. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI lub BARBARA WAWRZYŃSKA - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publiczmych ( Dz.U.Nr 19, poz.177)- Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

WYKONANIE MAP SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO ogłoszonego :

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

– stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

– stronie Portalu Zamówień Publicznych

wybrano oferty złożone przez :

I. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

mgr inż. Roman Fabiański

ul. Kościuszki 12

87-600 Lipno

II. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Skalmiar”

Sławomir Zajączkowski, Roman Lewocki

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Strażacka 7a

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 162KB
  Data dodania: wtorek, 20 marca 2007, godz. 14:47
  Typ MIME: application/msword
 
projekt_umowy.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: wtorek, 20 marca 2007, godz. 14:47
  Typ MIME: application/msword
 
opis___przedmiotu_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 44KB
  Data dodania: wtorek, 20 marca 2007, godz. 14:48
  Typ MIME: application/msword
 
zalacznik_4.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 577KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 08:56
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_5.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 563KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 08:57
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_7.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 501KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 08:58
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_8.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 775KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 08:58
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_9.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 299KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 08:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_10.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:33
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_11.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,1MB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:40
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_12.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 652KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:41
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_13.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 274KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:42
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_14.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 789KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:43
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_15.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 758KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:44
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_16.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 572KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 09:44
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_6.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 458KB
  Data dodania: środa, 21 marca 2007, godz. 12:37
  Typ MIME: application/pdf
 
oferta.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 87KB
  Data dodania: czwartek, 22 marca 2007, godz. 10:47
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info