BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127216

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski o g ł a s z a publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 342 m2, położonej w Połajewie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 388/7, zapisanej w KW 2504.
W/w działka zabudowana trzema domkami letniskowymi położona jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie.

Domki letniskowe stanowią odrębny od gruntu przedmiot władania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3376,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Kościelnej 1, sala nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (tj. 337,60 zł) na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011, najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2007 roku.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej, oznaczać będzie odstąpienie od umowy oraz przepadek wadium.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

09.07.2007 r.
© 2003 Internet-Info