BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127183

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

Przebudowa i remont dróg gminnych :

1. Zadanie I - Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim

2. Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
1. Termin realizacji zamówienia :

Zadanie I – Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim - w ciągu 2 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych - w ciągu 20 dni od dnia udzielenia zamówienia.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki:

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień) robót budowlanych, odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Dysponowanie pracownikami dozoru posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy - Prawo budowlane.

4. Dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zadania.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: Przebudowę i remont dróg gminnych :

1. Zadanie I - Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim

2. Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych”.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: Przebudowę i remont dróg gminnych :

1. Zadanie I - Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim

2. Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. Nie otwierać przed 21.06.2007 godz. 10.15”.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 21.06.2007 roku do godz. 10.00.

5. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2007 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

6. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane zadania.

8. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

13.Upoważniony do kontaktów z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6,Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publiczmych ( Dz.U.Nr 19, poz.177)- Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

Przebudowa i remont dróg gminnych :

1. Zadanie I - Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim

2. Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO ogłoszonego :

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

– stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

– stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Mogilnie

Spółka z o.o.

88-300 Mogilno

ul. Konopnickiej 20

Cena wybranej oferty wynosi :

Łączna wartość zamówienia wynosi 129.097,13 zł. Netto + należny podatek VAT

Łączna wartość zamówienia brutto wynosi 157.498,50 zł. ( Słownie : sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100.), w tym za :

Zadanie I - Przebudowa ul. Rynek w Piotrkowie Kujawskim

Wartość zamówienia wynosi 101.548,58 zł. Netto + należny podatek VAT

Wartość zamówienia brutto wynosi 123.889,27 zł. ( Słownie : sto dwadzieścia trzy tysięce osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 27/100.).

Zadanie II - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

Wartość zamówienia wynosi 27.548,55 zł. Netto + należny podatek VAT

Wartość zamówienia brutto wynosi 33.609,23 zł. ( Słownie : trzydzieści trzy tysięce sześćset dziewięć złotych 23/100.).

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 172KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/msword
 
oferta.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 60KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/msword
 
projekt_umowy.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/msword
 
kosztorys_ofertowy.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,1MB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf
 
kosztorys_slepy.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 504KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zestawienie.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/msword
 
uchwala.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 271KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info