BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127218

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

1. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do dnia 10 sierpnia 2007 roku.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

3. posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 5 zamówień o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; wykazują płynność finansowa , posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności , ważne co najmniej w dniu składania ofert

5. udziela minimum 2-letniej gwarancji na dostarczony sprzęt, oraz zapewnia wymagane przez zamawiającego warunki serwisowania

- czas reakcji (tj. przystąpienia do naprawy w miejscu postoju maszyny od

momentu zgłoszenia) w przypadku awarii do 24 godz.

- czas poważnej naprawy gwarancyjnej do 2 dni roboczych, po tym czasie

Dostawca dostarczy Zamawiającemu inna śmieciarkę o parametrach

zgodnych z przedmiotem zamówienia, a gdy Dostawca nie wywiąże się z tych

zobowiązań Zamawiający zatrudni śmieciarkę od osoby trzeciej i kosztami

obciąży Dostawce. Odległość do punktu serwisowego podwozia i zabudowy do

100 km od siedziby Zamawiającego.

6. akceptują zapisy niniejszej specyfikacji wraz z załączonymi postanowieniami

Umowy.

7.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000 zł

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia na stronie portalu Zamówień Publicznych.

4. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH .Nie otwierać przed 07.05.2007 godz. 10.15”

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH .Nie otwierać przed 07.05.2007 godz. 10.15”

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w pokoju nr 10 do dnia 07.05.2007 roku do godz. 10.00.

5.Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2007 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

6.Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

7.Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

8.Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

9.CPV 34.14.45.10-6 - Pojazdy do transportu odpadów

34.14.45.11-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

10.Upoważnienie do kontaktów z oferentami: TOMASZ CIESIELSKI -pokój nr 6,Tel.054 2655 123

UWAGA ZMIANA SIWZ !!!!!

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 tekst jednolity ) wprowadza następującą modyfikację w treści punktu 5 SIWZ:

Pkt 5 SIWZ brzmi:

• Pojazd fabrycznie nowy

• Dopuszczalna masa całkowita samochodu minimum 18 OOOkg

• Silnik spełniający normę EURO 4 bez AdBlue

• Moc silnika minimum 240KM

• Kabina - krótka 3 -miejscowa

• Układ hamulcowy - pneumatyczny 2-obwodowy z ABS

• Układ kierowniczy - mechaniczny, wspomaganie hydrauliczne

• Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej

• Duży prześwit pomiędzy pojazdem, a podłożem (ogumienie min. 11R22,5)

• Zbiornik paliwa o pojemności około 150 litrów umieszczony z prawej strony

• Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony za kabiną

• Powozie wyposażone w tachograf elektroniczny dla dwóch kierowców

• Podwozie wyposażone w tempomat oraz elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h

• Rozstaw osi min. 4400mm

• Na kabinie zamontowana lampa ostrzegawcza listwowa w kolorze pomarańczowym

• Kolor kabiny - zielony

• Pojemność skrzyni ładunkowej - nie mniej niż 16m3

• Masa przewożonych odpadów - nie mniej niż 7350kg

• Urządzenia załadowcze - hydrauliczne tylne, przystosowane do załadunku pojemników znormalizowanych od 110 litrów do 1100 litrów

• Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy

• Sposób opróżniania skrzyni ładunkowej - hydrauliczny płytowy

• Stopień zgniotu odpadów od 2 do 5

• Odwłok wykonany z blach o podwyższonej wytrzymałości

• Boczne ściany zabudowy pokryte blachą aluminiową o grubości co najmniej 2mm

• Sterowanie rozładunkiem pojazdu z dwu skrzynek umieszczonych na bocznych ścianach zabudowy

• Cykl sterowania ugniataniem - ręczny i automatyczny

• W tylnej części zabudowy zamontowane światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym („kogut")

• Kolor zabudowy – zielony

• zabudowa musi odpowiadać wytycznym 98/37/ WE i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN 1501-1

Pojazd powinien posiadać dokumenty umożliwiające jego zarejestrowanie.

Prawidłowe brzmienie pkt 5 SIWZ :

• Pojazd fabrycznie nowy ( rok produkcji 2007)

• Dopuszczalna masa całkowita samochodu minimum 18 OOOkg

• Silnik spełniający normę EURO 4 bez lub z AdBlue

• Moc silnika minimum 240KM

• Kabina - krótka 3 -miejscowa

• Układ hamulcowy - pneumatyczny 2-obwodowy z ABS

• Układ kierowniczy - mechaniczny, wspomaganie hydrauliczne

• Pneumatyczne zawieszenie osi tylnej

• Duży prześwit pomiędzy pojazdem, a podłożem (ogumienie min. 11R22,5)

• Zbiornik paliwa o pojemności około 150 litrów umieszczony z prawej strony

• Wydech wyprowadzony do góry z lewej strony za kabiną

• Powozie wyposażone w tachograf elektroniczny dla dwóch kierowców

• Podwozie wyposażone w tempomat oraz elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h

• Rozstaw osi min. 4400mm

• Na kabinie zamontowana lampa ostrzegawcza listwowa w kolorze pomarańczowym

• Kolor kabiny – zielony – zgodny z kodem RAL 6018

• Pojemność skrzyni ładunkowej - nie mniej niż 16m3

• Masa przewożonych odpadów - nie mniej niż 7350kg

• Urządzenia załadowcze - hydrauliczne tylne, przystosowane do załadunku

pojemników znormalizowanych od 110 litrów do 1100 litrów

• Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy

• Sposób opróżniania skrzyni ładunkowej - hydrauliczny płytowy

• Stopień zgniotu odpadów od 1 do 6

• Odwłok wykonany z blach o podwyższonej wytrzymałości

• Boczne ściany zabudowy pokryte blachą aluminiową o grubości co najmniej 2mm

• Sterowanie rozładunkiem pojazdu z dwu skrzynek umieszczonych na bocznych ścianach zabudowy

• Cykl sterowania ugniataniem - ręczny i automatyczny

• W tylnej części zabudowy zamontowane światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym („kogut")

• Kolor zabudowy – zielony – zgodny z kodem RAL 6018

• zabudowa musi odpowiadać wytycznym 98/37/ WE i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN 1501-1

Pojazd powinien posiadać dokumenty umożliwiające jego zarejestrowanie.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publiczmych ( Dz.U.Nr 19, poz.177)- Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

DOSTAWA SAMOCHODU DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO ogłoszonego :

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

– stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

– stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 83, poz. 23 951 z dnia 25.04.2007

wybrano ofertę złożoną przez :

Małopolską Wytwórnię Maszyn

Brzesko – Sp. z o.o.

32 - 800 Brzesko

Ul. Szczepanowska 21

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 180KB
  Data dodania: czwartek, 19 kwietnia 2007, godz. 14:02
  Typ MIME: application/msword
 
oferta.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: czwartek, 19 kwietnia 2007, godz. 14:02
  Typ MIME: application/msword
 
projekt_umowy.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 45KB
  Data dodania: czwartek, 19 kwietnia 2007, godz. 14:02
  Typ MIME: application/msword
 
modyfikacja_siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: piątek, 27 kwietnia 2007, godz. 12:45
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info