BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127169

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkuj.pl
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

Budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach : Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska”
1. Termin realizacji zamówienia : od 03.04.2006 do 30 czerwca 2006 r.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) robót budowlanych – tj. budowa kanalizacji sanitarnej ( minimum trzech zamówień), odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Wykazanie się obrotami za okres ostatnich dwóch lat nie mniejszymi niż 2.000 000 zł.( dwa miliony złotych) za każdy rok obrotowy. Wielkość obrotów mierzona będzie wartością sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów zrównanych z nimi.

4. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ.

3.Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty .

4.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 11.000 zł.

5.Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach : Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska”. Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ulicach : Pogodna, Wiśniowa, Wesoła i Poznańska”.

6. Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 10.02.2006 roku do godz. 12.00.

4. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2005 roku o godz. 12.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

5. Termin związania z ofertą 60 dni od upływu składania ofert.

6. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Kryteria oceny oferty

Cena oferty – 100 %

10. Upoważnienie do kontaktów z oferentami

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6,

Tel. 054 26 55123
© 2003 Internet-Info