BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127171

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie , Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkuj.pl
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OBEJMUJĄCYM :

– OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ

– OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZBUDOWY Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ
1. Termin realizacji zamówienia : od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO” należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 12 stycznia 2006 roku do godz. 9.00.

5. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 2006 roku o godz. 9.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

6. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

7. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Kryteria oceny oferty

Cena oferty – 100 %

10. Upoważnienie do kontaktów z oferentami

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6

Tel. 054 26 55 123
© 2003 Internet-Info