BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127207

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Na podstawie art.11 ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96,poz.873 z późn. zm.) .

ogłasza

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERENT W FORMIE POWIERZENIA WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Na podstawie art.11 ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr. 96,poz.873 z późn. zm.) .

ogłasza

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.

I. Rodzaj zadania

1. Organizacja działalności szkoleniowej w zoorganizowanej formie dla wszystkich grup wiekowych w zakresie piłki nożnej , piłki siatkowej , tenisa stołowego.

2. Udział w rozgrywkach ligowych ,turniejach i innych zawodach sportowych.

3. Stwarzanie warunków dla rozwoju różnych dyscyplin sportu.

4. Zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania.

5. Zabezpieczenie kadry szkoleniowej , promocja osiągnięć sportowych.

II Podmioty uprawnione do założenia ofert:

1. Organizacje pozarządowe.

2. Podmioty uprawnione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

III Wysokość środków publicznych na realizację zadania

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski na wskazane w konkursie zadanie przeznacza środki w wysokości 68.000,00zł słownie ( sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ).

IV Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji , kryteria oceny ofert oraz tryb pracy komisji konkursowej określone są w załączniku nr 3 do zarządzenia nr1/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

V Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane do dnia 31 grudnia

2006roku.

2. Realizacja wybranych zadań – działań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z

wnioskodawcą , której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1/2006 Burmistrza

Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

3. Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzenia i składania sprawozdań w terminach

określonych w umowie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

VI Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w 2005roku

1. Liczba zrealizowanych zadań 2

2. Wysokość udzielonych dotacji –51.000,00 zł.

VII Termin i tryb składania ofert

1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1/2006 Burmistrza Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski.

2. Oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 w terminie do dnia 13 lutego 2006 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego .

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 lutego 2006 roku w sali posiedzeń Urzędu Miasta

i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ulicy Kościelnej 1 o godz.10 .

VIII Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami umieszczona jest na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski www.piotrkowkujawski.pl

Załączniki:

zalaczniki.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 220KB
  Data dodania: środa, 1 lutego 2006, godz. 14:35
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info