BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127178

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FUNKCJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31 maja 2006 roku.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum trzech zamówień -robót budowlanych odpowiadając swoim i rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty .

Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na : PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FUNKCJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na : PRZEBUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FUNKCJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

4. Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 06.04.2006 roku do godz. 11.00.

4. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.04.2006 roku o godz. 11.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

5. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

6. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Kryteria oceny oferty

Cena oferty – 100 %

10. Upoważnienie do kontaktów z oferentami

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
© 2003 Internet-Info