BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127180

Miasto i Gmina w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Modernizację parkingu przy Ośrodku wypoczynkowym w Połajewie.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Nr projektu: SPO/2.3/079/2005.
I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.06.2006 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat ( a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień -robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000 zł.

4 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) zapewnienie stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami : kierownika budowy - z uprawnieniami budowlanymi w danej branży, wpisami do Izby inżynierów Budownictwa

b) dysponowanie personelem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

c) posiadanie lub dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia

5 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Wykonawca udzieli min. 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

7. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty .

IV. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000 zł.

V. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem –

„Przetarg nieograniczony na - Modernizację parkingu przy Ośrodku wypoczynkowym w Połajewie”. Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na - Modernizację parkingu przy Ośrodku wypoczynkowym w Połajewie.”.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim (pokój nr 10) do dnia 24.04.2006 roku do godz. 11.00.

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.04.2005 roku o godz. 11.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny oferty

Cena oferty – 100 %

XI. Upoważnienie do kontaktów z oferentami

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123

JERZY WASZAK - pokój nr 5, Tel. 054 26 55 123

Załączniki:

modernizacja_parkingu_przy_osrodku_wypoczynkowym_w_polajewie.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 71KB
  Data dodania: piątek, 7 kwietnia 2006, godz. 13:22
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info