BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127209

Miejsko Gminny Zespół Oświaty , Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim ul.Włocławska 37 tel./fax. (0-54)2855756
ogłasza przetarg nieograniczony:

„Na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski”.
Miejsko Gminny Zespół Oświaty , Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim

ul.Włocławska 37 tel./fax. (0-54)2855756

ogłasza przetarg nieograniczony:

„Na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski”.

Czas trwania zamówienia : 01 września 2006 roku – 22 czerwca 2007 roku.

Osobą do kontaktów jest Stanisław Kwiatkowski tel.(0-54) 2855756.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EUR.

Wymagane wadium : 2.000 PLN słownie: dwa tysiące złotych

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są;

- do prowadzenia działalności tożsamej z zamówieniem

- posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia(licencje)

- zatrudnić kierowców posiadających uprawnienia do przewozu osób

- posiadać sprawne techniczne ubezpieczone autobusy w ilościach niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia.

- złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

- do wniesienia wadium.

Termin składania ofert : 8 czerwca 2006 roku godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert : 8 czerwca 2006 roku godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Kryterium oceny ofert : Cena-100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty , Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim ,ul. Włocławska 37.

DYREKTOR

mgr Stanisław Kwiatkowski
© 2003 Internet-Info