BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127217

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na :

Przebudowa dróg gminnych :

1. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Witkowice na odcinku Nowa Wieś – Kaźmierowo w km 0+002,50 do 1 + 295

2. Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim odcinek w km 0+000 do km 0+394,64
I. Termin realizacji zamówienia : w ciągu 2 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień) robót budowlanych, odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Wykazanie się obrotami za okres ostatnich dwóch lat nie mniejszymi niż 1.000 000 zł.( jeden milion złotych) za każdy rok obrotowy. Wielkość obrotów mierzona będzie wartością sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów zrównanych z nimi.

4. Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - nie mniej niż 600.000,- zł (sześćset tysięcy złotych) - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000 zł

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia w BZP.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dróg gminnych :1. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Witkowice na odcinku Nowa Wieś –Kaźmierowo w km 0+002,50 do 1 + 295, 2.Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim odcinek w km 0+000 do km 0+394,64”. Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych :1.Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś – Witkowice na odcinku Nowa Wieś – Kaźmierowo w km 0+002,50 do 1 + 295 2.Przebudowa ul. Wyzwolenia w Piotrkowie Kujawskim odcinek w km 0+000 do km 0+394,64” Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 25.07.2006 roku do godz. 12.00.

V.Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.07.2005 roku o godz. 12.30 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

VI.Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VII.Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII.Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

IX. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6, Tel. 054 2655123

Załączniki:

siwz_na_bip.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 19,7MB
  Data dodania: piątek, 7 lipca 2006, godz. 09:15
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info