BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127181

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 18 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO 0 www.piotrkowkujawski .pl
Dostawa kamienia wapiennego na remont dróg gminnych :

1. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

2. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)

3. Pozostałe drogi gminne
I. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do dnia 15 grudnia 2006 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Posiadanie stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji związanych bezpośrednio z realizacją zadania. Zakres niniejszy winien obejmować kopię aktualnego zezwolenia (licencji) na świadczenie usług związanych z transportem drogowym rzeczy.

3. Posiadanie niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego – minimum 5 zestawów samochodów ciężarowych z wywrotem tylnym lub bocznym.

4. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000 zł

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia w BZP.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na:

Dostawę kamienia wapiennego na remont dróg gminnych :

1. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

2. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)

3. Pozostałe drogi gminne.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: Dostawę kamienia wapiennego na remont dróg gminnych :

1. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

2. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)

3. Pozostałe drogi gminne”.

V.Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 15.09.2006 roku do godz. 10.00.

VI.Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.09.2006 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

VII. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VIII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

IX. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

X. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” Zgodnie z art. 86 ust 3 cytowanej wyżej ustawy zamawiający podał kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta jest niższa niż kwota najkorzystniejszej oferty. W tym stanie rzeczy nie można zrealizować całości zadania, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
siwz
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: środa, 6 września 2006, godz. 12:34
  Typ MIME: application/octet-stream
 
oferta_kamien.doc  -> pobierz
oferta
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: środa, 6 września 2006, godz. 12:34
  Typ MIME: application/octet-stream
 
opis___przedmiotu.doc  -> pobierz
opis przedmiotu
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: środa, 6 września 2006, godz. 12:34
  Typ MIME: application/octet-stream
 
umowa.doc  -> pobierz
projekt umowy
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: środa, 6 września 2006, godz. 12:34
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info