BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127210

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Remont nawierzchni chodnika – wieś Wąsewo gm. Piotrków Kujawski – etap I A.
I. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do 25 października 2006 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień -robót budowlanych odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni chodnika – wieś Wąsewo gm. Piotrków Kujawski – etap IA.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni chodnika – wieś Wąsewo gm. Piotrków Kujawski – etap IA.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 18.09.2006 roku do godz. 10.00.

V. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.09.2006 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1.

VI. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

IX. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI lub BARBARA WAWRZYŃSKA - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. „Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” Zgodnie z art. 86 ust 3 cytowanej wyżej ustawy zamawiający podał kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta jest niższa niż kwota najkorzystniejszej oferty. W tym stanie rzeczy nie można zrealizować całości zadania, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniki:

oferta.doc  -> pobierz
oferta
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: piątek, 1 września 2006, godz. 14:06
  Typ MIME: application/octet-stream
 
opis_techniczny.pdf  -> pobierz
opis techniczny
  Rozmiar: 1,5MB
  Data dodania: piątek, 1 września 2006, godz. 14:09
  Typ MIME: application/pdf
 
kosztorys_ofertowy_przedmiar_robot.pdf  -> pobierz
kosztorys ofertowy
  Rozmiar: 945KB
  Data dodania: piątek, 1 września 2006, godz. 14:11
  Typ MIME: application/pdf
 
umowa.doc  -> pobierz
projekt umowy
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: piątek, 1 września 2006, godz. 14:18
  Typ MIME: application/octet-stream
 
siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 161KB
  Data dodania: wtorek, 5 września 2006, godz. 08:59
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info