BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127213

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180
Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pomowiec” w Piotrkowie Kujawskim.
1. Termin realizacji zamówienia : w ciągu miesięca od dnia udzielenia zamówienia.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień) robót budowlanych, odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl .

4. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pomowiec” w Piotrkowie Kujawskim.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na :

Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pomowiec” w Piotrkowie Kujawskim.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 08.09.2006 roku do godz. 10.00.

5. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.09.2006 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

6. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

7. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

9. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publiczmych ( Dz.U.Nr 19, poz.177)- Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski , ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

Budowę oświetlenia ulicy Słonecznej i przyłącza energoelektrycznego do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pomowiec” w Piotrkowie Kujawskim:

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO ogłoszonego :

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

– stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

– stronie Portalu Zamówień Publicznych

wybrano ofertę złożoną przez :

Zakład Instalacji Elektrycznych

Janusz Kołodziejski

88-200 Radziejów

ul. Kwiatowa 8

Umowa z wybranym oferentem podpisana została dnia 18 września 2006 roku.

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 157KB
  Data dodania: środa, 30 sierpnia 2006, godz. 10:32
  Typ MIME: application/octet-stream
 
oferta_zal._1_do_siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 54KB
  Data dodania: środa, 30 sierpnia 2006, godz. 10:32
  Typ MIME: application/octet-stream
 
umowa_zal._2_do_siwz.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: środa, 30 sierpnia 2006, godz. 10:32
  Typ MIME: application/octet-stream
 
opis__techniczny.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 3,0MB
  Data dodania: środa, 30 sierpnia 2006, godz. 10:35
  Typ MIME: application/pdf
 
kosztorys_ofertowy.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 556KB
  Data dodania: środa, 30 sierpnia 2006, godz. 10:36
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info