BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127182

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :
DOSTAWA I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH :

I. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

II. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)
1. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do dnia 15 grudnia 2006 roku.

2. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2.Posiadanie stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji związanych bezpośrednio z

realizacją zadania. Zakres niniejszy winien obejmować kopię aktualnego zezwolenia

(licencji) na świadczenie usług związanych z transportem drogowym rzeczy.

3. Posiadanie niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego – minimum 5 zestawów samochodów ciężarowych z wywrotem tylnym

4. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000 zł

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

3. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia na stronie portalu Zamówień Publicznych.

Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH :

1. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

2. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)

Nie otwierać przed 02.10.2006 godz. 10.15”

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ I TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM KRUSZYWA WAPIENNEGO NA REMONT DRÓG GMINNYCH :

1. Piotrków Kujawski – Tomisławice w miejscowości Gradowo

2. Piotrków Kujawski – Rudzk Mały na odcinku Władysławowo – Zborowiec ( Szewce- Rudzk Mały)

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w pokoju nr 10 do dnia 02.10.2006 roku do godz. 10.00.

5. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2006 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim , ul. Kościelna 1.

6. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

7. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

9. CPV 14.21.00.00 -6

10. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
siwz
  Rozmiar: 167KB
  Data dodania: środa, 20 września 2006, godz. 11:49
  Typ MIME: application/octet-stream
 
oferta_kamien.doc  -> pobierz
oferta
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: środa, 20 września 2006, godz. 11:50
  Typ MIME: application/octet-stream
 
umowa_projekt.doc  -> pobierz
projekt umowy
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: środa, 20 września 2006, godz. 11:51
  Typ MIME: application/octet-stream
 
opis___przedmiotu.doc  -> pobierz
opis przedmiotu
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: środa, 20 września 2006, godz. 11:51
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info