BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127220

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :
Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – I etap.
I. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do 30 listopada 2006 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień -robót budowlanych odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – I etap.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – I etap.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 25.09.2006 roku do godz. 10.00.

V. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2006 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1.

VI. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

IX. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI lub BARBARA WAWRZYŃSKA - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli, nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniki:

oferta.doc  -> pobierz
oferta
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/octet-stream
 
opis_techniczny_szczegolowy.doc  -> pobierz
opis techniczny
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/octet-stream
 
rzuty.odt  -> pobierz
rysunki techniczne
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/x-zip-compressed
 
projekt.odt  -> pobierz
projekt zagospodarowania działki i ocena stanu istniejącego budynku
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/octet-stream
 
przedmiar_robot.pdf  -> pobierz
Przedmiar robót
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/pdf
 
kosztorys_ofertowy.pdf  -> pobierz
kosztorys ofertowy
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/pdf
 
siwz.doc  -> pobierz
siwz
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: środa, 13 września 2006, godz. 10:20
  Typ MIME: application/octet-stream
 
umowa.doc  -> pobierz
projekt umowy
  Rozmiar: bajtów
  Data dodania: czwartek, 14 września 2006, godz. 11:22
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info