BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127184

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca.
I. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do 30 listopada 2006 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień -robót budowlanych odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2500 zł.

6. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczyca.

Nie otwierać przed 02.10.2006 godz. 10.30”.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 02.10.2006 roku do godz. 10.30.

V. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2006 roku o godz. 10.45 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1.

VI. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

IX. CPV 45.23.13.00 - 8

X. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI lub BARBARA WAWRZYŃSKA - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123
Informacja o rozstrzygnięciu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.), tzn. „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli, nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniki:

siwz.doc  -> pobierz
siwz
  Rozmiar: 175KB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:05
  Typ MIME: application/octet-stream
 
oferta.doc  -> pobierz
oferta
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:05
  Typ MIME: application/octet-stream
 
projekt_umowy.doc  -> pobierz
projekt umowy
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:06
  Typ MIME: application/octet-stream
 
przedmiar_robot.pdf  -> pobierz
przedmiar robót
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:14
  Typ MIME: application/pdf
 
mapa_-_wodociag_rzeczyca.pdf  -> pobierz
kopia mapy
  Rozmiar: 850KB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:16
  Typ MIME: application/pdf
 
projekt_budowlany_i_wykonawczy.pdf  -> pobierz
opis przedmiotu zamówienia
  Rozmiar: 1,9MB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:21
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala.pdf  -> pobierz
uchwała Rady Miejskiej
  Rozmiar: 281KB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:22
  Typ MIME: application/pdf
 
kosztorys_nakladczy.pdf  -> pobierz
Kosztorys ofertowy
  Rozmiar: 3,4MB
  Data dodania: czwartek, 21 września 2006, godz. 14:07
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info