BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127176

Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie , Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.bip.piotrkowkuj.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OBEJMUJĄCYM :

- OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ

- OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZBUDOWY Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ
I. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do 31 grudnia 2007 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.bip.piotrkowkujawski.pl.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: „ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO”.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na „ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO”

V. Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 12.01.2007 roku do godz. 10.30 - pokój nr 10.

VI. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.01.2007 roku o godz. 10.45 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1.

VII. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VIII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

IX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

X. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XI. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

XII. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI lub BARBARA WAWRZYŃSKA - pokój nr 6, Tel. 054 26 55

XIII. Kryteria oceny oferty

Cena oferty – 100 %
Informacja o rozstrzygnięciu:
Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

„ŚWIADCZENIE USŁUG URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OBEJMUJĄCYM :

– OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ

– OPRACOWANIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZBUDOWY Z ANALIZĄ URBANISTYCZNĄ

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości nieprzekraczającej równowartości 60 000 EURO ogłoszonego :

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

- stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

- stronie portalu Zamówień Publicznych

wybrano ofertę złożoną przez :

Studium Badawczo-Rozwojowe “URBI-EKO”

Władysława Rekowska

ul. Rajska 2

87-800 Włocławek

Załączniki:

oferta2007.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: wtorek, 2 stycznia 2007, godz. 13:49
  Typ MIME: application/msword
 
oswiadzcenie.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: wtorek, 2 stycznia 2007, godz. 13:50
  Typ MIME: application/msword
 
umowa_2007.doc  -> pobierz
projekt umowy
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: wtorek, 2 stycznia 2007, godz. 13:50
  Typ MIME: application/msword
 
karta_programowa_2007.doc  -> pobierz
załącznik do umowy - karta programowa
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: wtorek, 2 stycznia 2007, godz. 13:51
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info