BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 127208

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski ul. Kościelna 1 , woj. Kujawsko -Pomorskie Tel. O54 26 55 123, fax 054 26 54 180 www.piotrkowkujawski .pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na :

Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – II etap.
I. Termin realizacji zamówienia : od dnia udzielenia zamówienia do 30 maja 2007 roku.

II. Warunki wymagane od wykonawców :

W przetargu mogą wziąć udział ( złożyć ofertę ) oferenci spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych, a także posiadają stosowne uprawnienia oraz wykażą :

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

2. Wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch zamówień -robót budowlanych odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Spełnienie wymogów zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

III. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 , pokój nr 6 lub za pomocą poczty. SIWZ dostępny będzie także na stronie internetowej : www.piotrkowkujawski.pl.

IV. Oferta powinna być złożona w podwójnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie. Koperta wewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna być zamknięta i opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz dopiskiem -„Przetarg nieograniczony na: Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – II etap.

Kopertę tę należy umieścić w kopercie zewnętrznej oznaczonej -„Przetarg nieograniczony na Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – II etap.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim do dnia 23.02.2007 roku do godz. 10.30.

V. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.02.2007 roku o godz. 10.45 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1.

VI. Termin związania z ofertą 30 dni od upływu składania ofert.

VII. Nie przewiduje się składania ofert częściowych i wariantowych.

VIII. Kryteria oceny oferty: cena oferty – 100 %

IX. Upoważnienie do kontaktów z oferentami:

TOMASZ CIESIELSKI lub BARBARA WAWRZYŃSKA - pokój nr 6, Tel. 054 26 55 123

U w a g a !!! Zmiana s.i.w.z.

W pkt 12. SIWZ mylnie wpisano termin realizacji zamówienia, prawidłowy zapis brzmi:

Termin realizacji zamówienia ustala się - od dnia udzielenia zamówienia do 30 maja 2007 roku.
Informacja o rozstrzygnięciu:
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publiczmych ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 164, poz.1163 – tekst jednolity z póżniejszymi zmianami) - Burmistrz Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na :

Modernizacja dworca PKS w Piotrkowie Kujawskim – II etap.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 60 000 EURO ogłoszonego :

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

- stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

- stronie portalu Zamówień Publicznych

wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “Pro- Met”

Mariusz Pankiewicz

ul. Polna 17

87-800 Włocławek

Załączniki:

siwz_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 161KB
  Data dodania: czwartek, 8 lutego 2007, godz. 14:02
  Typ MIME: application/msword
 
oferta.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: czwartek, 8 lutego 2007, godz. 14:02
  Typ MIME: application/msword
 
umowa_projekt_.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: czwartek, 8 lutego 2007, godz. 14:03
  Typ MIME: application/msword
 
przedmiar_robot_etap_ii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: czwartek, 8 lutego 2007, godz. 14:04
  Typ MIME: application/pdf
 
kosztorys_slepy_etap_ii.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: czwartek, 8 lutego 2007, godz. 14:06
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info