BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Inne zamówienia
Ilość odsłon: 25078

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku.
Zarządzenie Nr 10/2005

Burmistrza Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2005 roku.

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII /105/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy organów Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005.

Zarządzam

co następuje

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji w ramach środków uchwalonych na ten cel w budżecie gminy na 2005 rok.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

§ 3

Powołuje się komisję konkursową, której zadaniem jest ocena złożonych do konkursu ofert i przedstawienie Burmistrzowi propozycji przyznania dotacji.

Skład komisji określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się zasady przyznawania dotacji, kryteria oceny ofert oraz tryb pracy komisji konkursowej, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Określa się wzór oferty konkursowej, wzór umowy z wnioskodawcą, wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 193, poz 1891) stanowiące kolejno załączniki nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

zalacznik_nr_1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 83KB
  Data dodania: poniedziałek, 28 lutego 2005, godz. 15:06
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: poniedziałek, 28 lutego 2005, godz. 15:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_3.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: poniedziałek, 28 lutego 2005, godz. 15:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_4.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 158KB
  Data dodania: wtorek, 1 marca 2005, godz. 15:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_5.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: wtorek, 1 marca 2005, godz. 15:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zalacznik_nr_6.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 166KB
  Data dodania: wtorek, 1 marca 2005, godz. 15:14
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info