BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195733

ZARZĄDZENIE Nr 14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: reorganizacji świetlicy środowiskowej oraz zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Z dnia: 25 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: 25 marca 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 25 marca 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXV/120/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie reorganizacji świetlicy środowiskowej oraz zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

zarządzam, co następuje:

§1

1. Przekazać Pani Iwonie Bolewskiej - Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, jako „przyjmującemu", mienie stanowiące dotychczasowe wyposażenie świetlicy środowiskowej, akta osobowe pracownika w niej zatrudnionego tj. Pani

Iwony Siutkowskiej oraz środki finansowe wyznaczone w budżecie gminy niezbędne do realizacji zadań przyjęte dla tej placówki.

2. Przekazanie nastąpi w dniu 1 maja 2005 roku, według stanu na dzień 1 maja 2005 roku.

§2

Na realizatorów zarządzenia wyznaczam pracowników Urzędu Miasta i Gminy zwanych ..przekazującymi" :

1. w zakresie przekazania akt osobowych - insp. Jolantę Wilińską

2. w zakresie przekazania mienia dotychczasowego wyposażenia świetlicy środowiskowej - Sekretarza Jarosława Waszaka

3. w zakresie przekazania środków finansowych - Skarbnika Jolantę Zalesińską, która poinformuje o wysokości limitów wydatków przewidzianych w budżecie gminy na 2005 rok pomniejszonych o

wydatki dokonane w okresie do dnia przekazania w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej.

§3

Przekazanie dotyczące zakresów określonych w § 2 pkt I i 2 nastąpi protokółami przekazania, przy czym przekazania mienia należy dokonać w obecności osoby zatrudnionej w świetlicy.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
© 2003 Internet-Info