BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195738

ZARZĄDZENIE Nr 13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2004 rok
Z dnia: 10 marca 2005 r.
Data wejścia w życie: 10 marca 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2005 roku

w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203).

Zarządzam:

§1

Realizując uchwałę Nr XIII/66/2004 z dnia 23 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok w niżej podanych wielkościach.

I. Realizacja dochodów i wydatków

1.Dochody budżetowe ogółem wykonanie 15.007.548 zł.

2.Wydatki budżetowe ogółem wykonanie 15.276.596 zł w tym majątkowe 807.505 zł.

3. Nadwyżka budżetowa wynosi 1.647.138 zł.

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych

1.Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innym ustawami

- dotacje wykonanie - 2.947.154 zł

- wydatki wykonanie - 2.947.154 zł

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

-przychody - 49.610 zł

-wydatki - 9.457 zł

3. Zakład budżetowy

-przychody - 1.714.291 zł

-rozchody - 1.704.727 zł

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
© 2003 Internet-Info