BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195621

ZARZĄDZENIE Nr 11/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie i sfinansowanie na okres do 10 lat hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim”
Z dnia: 28 lutego 2005 r.
Data wejścia w życie: 28 lutego 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 11/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

z dnia 28 lutego 2005r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie i sfinansowanie na okres do 10 lat hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim”

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177) zarządza się co następuje :

§1

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie : Przewodniczący : Jarosław Waszak sekretarz komisji: Barbara Wawrzyńska członkowie : Wanda Wiatrowska

Stanisław Kwiatkowski

Ryszard Dąbrowski

Tomasz Ciesielski

Jacek Wiśniewski

Zbigniew Karpiński

Tomasz Jaroński

§2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

a) ogłoszenie o przetargu ograniczonym,

b) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

c) zaproszenie do składania ofert,

d) specyfikację istotnych warunków zamówienia,

e) druki i formularze niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

§3

1. Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

a) ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie listy

firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

b) wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie kwalifikacyjnym

i zaproszenie ich do składania ofert,

c) przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

d) ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

e) rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

f) wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )

§4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu

protokołu przez Burmistrza.

3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewnia Miejsko Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim.

§7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.

§8 Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Piotrków Kujawski, dnia 28 lutego 2005r
© 2003 Internet-Info