BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195502

ZARZĄDZENIE NR 3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski
Z dnia: 25 stycznia 2005 r.
Data wejścia w życie: 25 stycznia 2005 r.
ZARZĄDZENIE NR 3/2005

z dnia 25 stycznia 2005 roku.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy

oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług urbanistyczno - architektonicznych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski.

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie :

1. Jerzy Waszak - przewodniczący Komisji

2. Jarosław Waszak - członek Komisji

3. Barbara Wawrzyńska - członek Komisji

4. Tomasz Ciesielski - sekretarz Komisji

§2

Do zadań Komisji należą:

1. Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi wyboru oferty najkorzystniejszej.

5. Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej,

spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, że oferent, którego oferta została wybrana:

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

- uchyla się od podpisania umowy lub

- nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

6. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami

podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4

1. Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
© 2003 Internet-Info