BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195455

ZARZĄDZENIE NR 14/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Piotrków- Kujawski i gminnych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 1 sierpnia 2003r
Data wejścia w życie: 1 sierpnia 2003r
§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

1.Jerzy Waszak – przewodniczący

2. Mirosława Janowicz - z -ca przewodniczącego

3. Jarosław Waszak-sekretarz Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1.Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokółu.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi wyboru oferty najkorzystniejszej.

5.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla zamówienia powyżej 30.000 Euro.

6. Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, że oferent,którego oferta została wybrana :

— przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

— uchyla się od podpisania umowy

— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

7. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta,odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 19, 22 ust 7 i 24 ust.4 oraz art.27 a i 27 b ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5

1.Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

l. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 14/2003 z dnia 1 sierpnia 2003 r. Burmistrza

Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

l. l Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

1.2 Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. "o zamówieniach

publicznych" (Dz. U. nr 72 z 2002 r. Poz.664 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, przepisy aktów

wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.4 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące złożonych ofert, składają pisemne

oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.20 ustawy wg wzoru ZP-11.

2. Do zadań Komisji należy:

2. l Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2.2 Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

2.3 Dokonanie oceny, czy oferenci spełniaj ą wymagane warunki.

2.4 Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi jednostki zamawiającej lub osobie

upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

2.5 Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji według druku ZP.l

2.6 Przedstawienie kierownikowi jednostki Zamawiającej lub osobie upoważnionej propozycji

wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku

stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

- uchyla się od podpisania umowy

2.7 Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi

przez Komisję w przeprowadzonym postępowaniu.

3. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

4. Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić postępowanie na

podstawie art. 19,22 ust. 7 i 24 oraz art. 27 a i 27 b ustawy o zamówieniach publicznych.

5.Otwarcie ofert.

5.1 Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

5.2 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawi zebranym:

- skład Komisji Przetargowej

- nazwy oferentów których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po

wyznaczonym terminie

- oferty, okazując iż złożone one zostały w stanie nie uszkodzonym oraz nie noszą śladów

wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

5.3 Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem czy chcą złożyć oświadczenia

przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia odnotowuje się natychmiast w formie notatki.

5.4 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący odczyta i odnotuje na załączniku ZP-12, zawarte

w ofercie:

- nazwę i adres oferenta

- cenę oferty

- termin wykonania zamówienia

- liczbę kolejno ponumerowanych stron, na których złożonych została oferta

- istotne elementy każdej z ofert

5.5 Przed zamknięciem części jawnej posiedzenia, Przewodniczący Komisji wezwie oferentów

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy. Przewodniczący może

również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.

6. Ocena złożonych ofert.

6. l W trakcie oceny złożonych ofert Komisja Określi, czy wszystkie oferty:

- odpowiadają warunkom i zasadą określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i

siwz.

- nie zawierają oczywistych pomyłek, a w przypadku ich stwierdzenia Komisja odnotuje

rodzaj błędu w formie notatki

6.2 Komisja dokona oceny spełnienia warunków spełnianych przez oferentów i wyniki

odnotuje na druku ZP-13

- Członkowie Komisji dokonają oceny złożonych ofert i wyniki wpiszą na druk ZP-16

- wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert, Komisja sporządza streszczenie i

porównanie złożonych ofert na druku ZP-17

- w przypadku odrzucenia wszystkich ofert, Komisja zamieści uzasadnienie odrzucenia na

druku ZP-15

7.W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia

protestu, nie dłużej jednaj niż na okres 7 -miu dni chyba, że wystąpią okoliczności

określone w art. 85 ust. 1,2 lub 3 ustawy o zamówieniach publicznych.

8.W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotuje

ich nazwiska na druku ZP-81

9. W przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

- przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

- uchyla się od podpisania umowy

- podpisanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta

Komisja z pośród pozostałych ofert uznanych za ważne, dokona ponownego wyboru oferty

najkorzystniejszej tj. wybierze ofertę, która jako druga w kolejności uzyskała największą

ilość ofert.

10.Ogłoszenie o wyborze oferty Komisja sporządzi na druku ZP-150, Ogłoszenie

przekazane będzie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych po podpisaniu

umowy.

11.Po podpisaniu protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez

Burmistrza Miasta i Gminy, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i

niezwłocznie powiadamia się na piśmie oferentów, którzy złożyli oferty.
© 2003 Internet-Info