BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195457

ZARZĄDZENIE NR 13 A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 18 lipca 2003r
Data wejścia w życie: 18 lipca 2003r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155,poz.1014,oraz z 1999r Dz.U.Nr 38.poz.360/Uchwały Nr III/20/2002 z dnia 18 grudnia 2002r § 6 pkt.1

Zarządzam:

§ 1

W Uchwale Nr III/20/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2002r, Uchwale Nr IV/2003 z dn.7.03.2003r,Zarządzenie Nr 3/2003 z 17.03.2003r, Uchwale Nr V/38/2003 z dn.11.04.2003,Uchwale Nr VI/40/2003 z dnia 31.05.2003r,zarządzenie Nr 9/2003 z dn.4.06.2003r,Uchwale Nr VII/43/2003 z dn.17.07.2003r.

1.Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok 2003r.

§ 2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Zarzadzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 13A/2003 z dnia 18 lipca 2003r

W y d a t k i

Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Zwiększenia

Zmniejszenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000,-

3.000,-

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.000,-

3.000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,-

4260

Zakup energii

3.000,-

853

Opieka społeczna

50.900,-

50.900,-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

3110

Œwiadczenia społeczne

46.900,-

4110

Składki na ubezp.społecz.

46.900,-

85319

Osrodki pomocy społecz.

4.000,-

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

2.000,-

4260

Zakup energii

2.000,-

85395

Pozostała działalność

4.000,-

4300

Pozostała działalność

4.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000,-

1.000,-

90095

Pozostała działalność

1.000,-

1.000,-

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N

1.000,-

4270

Zakup usług remontowych

1.000,-

R a z e m 54.900,- 54.900,

U z a s a d n i e n i e

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami.Zmniejszono

w paragrafach , w których limit byłby nie wykorzystany zwiększajšc w paragrafach w których zachodzi konieczność realizacji wydatków bieżących.
© 2003 Internet-Info