BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195459

Zrządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Z dnia: 5 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: 5 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

1.Jerzy Waszak – przewodniczący

2.Barbara Wawrzyńska – z-ca przewodniczącego

3.Jarosław Waszak – członek

4.Roman Dunaj – członek

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1.Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji podstawowych czynności.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi wyboru oferty najkorzystniejszej.

5.Przedstawienie Burmistrzowi wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, w przypadku stwierdzenia, że oferent którego oferta została wybrana:

przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

uchyla się od podpisania umowy

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie oferenta.

6.Rozstrzyganie ewentualnych protestów wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić bądź unieważnić przetarg na podstawie art.19,22 ust.7 i art.24 oraz art. 27A i 27b ustawy o zamówieniach publicznych

§ 5

1.Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, Którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Regulamin Pracy

Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawiania propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 13 z dnia 5 czerwca 2003r. Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

1.1.Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych ( Dz.U.Nr 72 poz.664 z 2002r. Z póź.zm) zwanej dalej ustawą, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.3.Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.4.Członkowie komisji rozpoczynają prace dotyczące złożonych ofert złożą pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.20 ustawy.

2.Do zadań Komisji należy:

2.1.Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzanie odpowiedniego protokółu-dokumentacji podstawowych czynności.

2.3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

2.4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi jednostki Zamawiającej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

2.5.Przedstawienie kierownikowi jednostki Zamawiającej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia iż oferent którego oferta została wybrana:

przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

uchyla się od podpisania umowy

2.6.Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

3.Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy z oferentem.

4.Komisja ma prawo wykluczyć z postępowania oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić postępowanie na podstawie art.18,22 ust 7 i art.4 oraz art. 27b i 27b ustawy o zamówieniach publicznych

5.Otwarcie ofert.

5.1.Komisja dokona otwarcia ofert w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2.Przewodniczący Komisji Przetargowej:

przedstawi nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po terminie

przedstawi oferty, okazują iż złożone zostały w stanie nienaruszonym i nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

5.3.Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący odczyta i odnotuje w protokole podstawowych czynności zawartych w ofercie:

nazwę i adres oferenta

cenę oferty

6.Ocena złożonych ofert.

6.1.W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:

odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji

nie zawierają oczywistych pomyłek a w przypadku ich stwierdzenia Komisja odnotuje rodzaj błędów w dokumentacji podstawowych czynności.

6.2.Komisja dokona oceny spełniania warunków wymaganych przez oferentów a wynik odnotuje w protokole czynności.

W przypadku odrzucenia wszystkich ofert Komisja zamieści uzasadnienie odrzucenia ofert w protokole.

7.W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu, jednak nie dłużej niż na okres 7 dni, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 35 ust.1,2 lub 3 ustawy o zamówieniach publicznych.

8.W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych Komisja Odnotuje ten fakt w dokumentacji czynności.

9.W przypadku stwierdzenia że oferent, którego oferta została wybrana:

przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane

uchyla się od podpisania umowy

podpisanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta

Komisja spośród pozostałych ofert uznanych za ważne, dokona poprawnego wyboru oferty najkorzystniejszej tj. wybierze ofertę, która jako druga w kolejności przedstawia najniższą ofertę.

10.W przypadku złożenia przez oferentów ofert o takiej samej cenie i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Komisja wezwie oferentów którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

11.Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie skierowane do oferenta, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

12.Po podpisaniu protokołu podstawowych czynności i zatwierdzeniu przez burmistrza Miasta i Gminy Komisja powiadomi wybranego oferenta o terminie i miejscu zawarcia umowy.
© 2003 Internet-Info