BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195659

Zarządzenie NR 12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji przetargowej
Z dnia: 5 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: 5 czerwca 2003 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji na budowę :

-kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim z przykanalikami w ulicach: Pogodna,Wiśniowa (część), Wesoła, Poznańska (część)

-sieci wodociągowej wraz z połączeniami w m. Połajewek – Przedłuż

-sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Trojaczek

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie :

1.Barbara Wawrzyńska -przewodniczący

2.Jerzy Waszak -z-ca przewodniczącego

3.Jarosław Waszak -członek

4.Roman Dunaj -członek

§ 2

Do zadań Komisji należy :

1.Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzania odpowiedniego protokołu.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi wyboru oferty najkorzystniejszej.

5.Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji dla zamówienia poniżej 30.000 euro.

6.Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ofert, w przypadku stwierdzenia, że oferent,którego oferty została wybrana : -przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

-uchyla się od podpisywania umowy

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

7.Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w powadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin pracy Komisji Przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić bądź unieważnić przetarg na podstawie art.19,22

ust.7 i art.24 ust4 oraz art27a i 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

§5

1.Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ty do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 12 z dnia 5 czerwca 2003r.Burmistrza Miasta i Gminy

w Piotrkowie Kujawskim

1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dnie powołania.

1.2 Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamów3ieniach publicznych (Dz. U. nr 72 poz. 664 z 2002 r z póź.zm) zwanej dalej ustawą, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3 Pracą Komisji kieruje przewodniczący Komisji.

1.4 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące złożonych ofert składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy.

2. Do zadań Komisji należy:

2.1 Zapoznanie się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia

2.2 Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu

2.3 Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

2.4 Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi jednostki Zamawiającej lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

2.5 Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzonych czynności

2.6 Przedstawienie kierownikowi jednostki Zamawiającej lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent którego oferta została wybrana :

-przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

-uchyla się od podpisania umowy.

2.7 Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w wprowadzonym postępowaniu.

3.Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy

4.Komisja ma prawo wykluczyć oferenta odrzucić ofertę bądź unieważnić postępowanie na podstawie art.18,22 ust.7 i art.24 ust.4 oraz art.27 a i 27 b ustawy o zamówieniach publicznych

5.Otwarcie ofert

5.1Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5.2 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawi zebranym:

- skład Komisji Przetargowej

- nazwy oferentów, których oferty uznane zostały za nieważne z powodu złożenia ich po

terminie

- oferty, okazując iż złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów

wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy

5.3 Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z zapytaniem czy chcą złożyć oświadczenie

przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia odnotowane zostaną natychmiast w

protokole.

5.4 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący odczyta i odnotuje w protokole zawarte w ofercie:

- nazwę i adres oferenta

- cenę oferty

- termin wykonania zamówienia

- warunki płatności

- liczbę ponumerowanych stron, na których złożona została oferta

- istotne elementy każdej z ofert.

5.5 Przed zamknięciem części jawnej posiedzenia Przewodniczący Komisji poinformuje zebranych

o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej

wiadomości.

5.Ocena złożonych ofert

6.1W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:

- odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji

- nie zawierają oczywistych pomyłek a w przypadku ich stwierdzenia Komisja odnotuje rodzaj błędu w protokole

6.2 Komisja powiadomi oferenta o dokonaniu korekty oczywistych omyłek. W przypadku uznania przynajmniej jednej z ofert za nieważne z powodu błędów formalnych, Komisja odnotuje ten fakt w protokole.

- Komisja dokona oceny spełniania warunków wymaganych przez oferentów a wynik odnotuje w protokole

- członkowie Komisji dokonają oceny złożonych ofert i wpisze wyniki w protokole

- Komisja dokona streszczenia i porównania złożonych ofert i wpisze wyniki w protokole

- w przypadku odrzucenia wszystkich ofert Komisja zamieści uzasadnienie odrzucenia oferty w protokole.

7.W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu,

nie dłużej jednak niż na okres 7 dni, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 35 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o zamówieniach publicznych.

8.W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotuje tę okoliczność w protokole.

9.W przypadku stwierdzenia, że oferent, którego oferta została wybrana:

- przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane

- uchyla się od podpisania umowy

- podpisanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta

Komisja spośród pozostałych ofert uznanych za ważne, dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej tj. wybierze ofertę, która jako druga w kolejności uzyskała największą ilość punktów.

10.Ogłoszenie o wyborze oferty Komisja sporządzi na druku ZP 150.

11.Po podpisaniu protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i niezwłocznie powiadamia się na piśmie oferentów, którzy złożyli oferty.
© 2003 Internet-Info