BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195664

ZARZĄDZENIE NR 9/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.
Z dnia: 4 czerwca 2003
Data wejścia w życie: 4 czerwca 2003
Na podstawie art.128 ust l pkt. l i 2 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155,poz.l014,oraz z 1999r Dz. U. Nr 38, poz.360/, Uchwały Nr 111/20/2002 z dnia 18 grudnia 2002r § 6 pkt. l

Zarządzam:

§ 1

W Uchwale Nr 111/20/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków - Kujawski z dnia 18 grudnia 2002r,Uchwale Nr IY/2003 z dn.7.03.2003r,Zarządzenie Nr 3/2003 z dn.!7.03.2003r,Uchwale Nr Y/38/2003 z dn. l1.04.2003,Uchwale Nr W40/2003 zdnia31.05.2003r.

1.Z większa się dochody budżetu gminy § l pkt. l z kwoty 12.830.759zł na kwotę

12.851.532zł.

2. Zwiększa się sumę wydatków § l pkt.2 z kwoty 13.964.167zł na kwotę 13.984.940zł.

§ 2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 9 z dnia 4.06.2003r

Dochody

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

20.773,-

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

20.773,-

201

Dotacje cel. otrzym. z budż. pańs. na real. zad.biez. z zakr. adm. rządowej.

20.773,-

Razem

20.773,-

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Na zwą

Zwiększenia

Zmniejszenia

751

Urzędy naczelnych organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

20.773,-

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

20.773,-

3030

Różne wydatki na rzecz os. fiz.

20.773,-

Razem

20.773,

Uzasadnienie.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe wg decyzji DWŁ - 850 - 3/03 z dnia 30maja 2003r w Dz. 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na diety zryczałtowane dla członków w komisji do przeprowadzenia referendum.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info