BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195667

Zarządzenie Nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej
Z dnia: 21 maja 2003 roku
Data wejścia w życie: 21 maja 2003 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny założonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów niezbędnych do zainstalowania sieci komputerowej.

Działając na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu właściwego przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie zapytania o cenę na dostawę do Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim materiałów niezbędnych do zainstalowania sieci komputerowej

w składzie:

1.Jerzy Waszak

- Przewodniczący

2.Roman Dunaj

- zastępca przewodniczącego

3.Arkadiusz Szczurowski

- sekretarz

§ 2

Komisja zostaje powołana do otwarcia ofert w dniu 28 maja 2003 roku o godzinie 10 20

§ 3

Do zadań Komisji należy:

1.Zapoznanie się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4.Dokonanie oceny oferty i przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 19, 22 ust. 7 i art. 24 ust. 4 oraz art. 27A i 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 6

1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Regulamin Pracy

Komisji Przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2003 roku Nr 8/2003.

2.Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

3.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z poźn. zm.) zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

4.Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.

5.Do zadań Komisji należy:

a)Zapoznanie się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

b)Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

c)Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

d)Dokonanie oceny ofert i przedstawienia Burmistrzowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

6.Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

7.Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić postępowanie na podstawie art. 19, 22 ust. 7 i at. 24 ust. 4 oraz 27a i 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

8.Otwarcie ofert.

9.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczyta zawarte w ofercie

a)nazwę i adres oferenta.

b)Warunki płatności

c)inne istotne elementy każdej z ofert

11.Ocena złożonych ofert

a) w trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty

odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych

nie zawierają oczywistych pomyłek

12.Po podpisaniu protokołu z postępowania przez Komisją i jego zatwierdzeniu przez Burmistrza, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i niezwłocznie powiadamia na piśmie oferentów, którzy złożyli oferty.
© 2003 Internet-Info