BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195658

Zarządzenie Nr 5 A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Z dnia: 10 kwietnia 2003r.
Data wejścia w życie: 10 kwietnia 2003r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi Przewóz – Broniszewo.

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

1.Jerzy Waszak – przewodniczący

2.Barbara Wawrzyniak – z-ca przewodniczącego

3.Jarosław Waszak – członek

4.Tomasz Ciesielski – członek

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1.Zapoznanie się ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi wyboru oferty najkorzystniejszej.

5.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla zamówienia powyżej 30.000 Euro.

6.Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, że oferent, którego oferta została wybrana:

przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

uchyla się od podpisania umowy lub

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

7.Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 19,22 ust. 7 i 24 ust. 4 oraz art. 27A i 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5

1.komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Regulamin Pracy

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Nr 5A z dnia 10 kwietnia 2003r. Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

1.1.Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

1.2.Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych ( Dz.U.nr72 z 2002 r. Poz.664 z póź.zm ) zwanej dalej ustawą, przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3.Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.4.Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.20 ustawy wg wzoru ZP-21.

2.Do zadań Komisji należy:

2.1.Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia.

2.2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu wg ZP-41

2.3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

2.4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi jednostki zamawiającej lub osobie upoważnionej propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

2.5.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji wg druków ZP.

2.6.Przedstawienie kierownikowi jednostki Zamawiającej lub osobie upoważnionej propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta została wybrana:

przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

uchyla się od podpisania umowy

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.7.Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

3.Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

4.Komisja ma praw3o wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić postępowanie na podstawie art. 19,22 ust. 7 i 24 ust. 4 oraz art. 27 a i 27 b ustawy o zamówieniach publicznych.

5.Otwarcie ofert.

5.1.Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2.Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawił zebranym:

skład Komisji Przetargowej

nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie

oferty, okazując iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

5.3.Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem czy chcą złożyć oświadczenia przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia odnotowuje się natychmiast na załączniku nr ZP-42.

5.4. Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący odczyta i odnotuje na załączniku ZP-41, zawarte w ofercie:

nazwę i adres oferenta

cenę oferty

termin wykonania zamówieniach

okres gwarancji

warunki płatności

liczbę kolejno ponumerowanych stron, na których złożona została oferta

istotne elementy każdej z ofert

5.5.Przed zamknięciem części jawnej posiedzenia , Przewodniczący Komisji wezwie oferentów do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.

6.Ocena złożonych ofert.

6.1.W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:

odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i siwz.

Nie zawierają oczywistych pomyłek, a w przypadku ich stwierdzenia Komisja odnotuje rodzaj błędu na druku ZP-43

6.2.Komisja powiadomi oferenta o dokonaniu korekty oczywistych omyłek. W przypadku uznania przynajmniej jednej z ofert na nieważną z powodu błędów formalnych, Komisja wypełni druk ZP-44.

Komisja dokona oceny spełnienia warunków wymaganych przez oferentów wg ZP-45 i wyniki odnotuje na druku ZP-46

członkowie Komisji w oparciu o zapis zawarte na druku ZP-51 dokonają oceny złożonych ofert i wyniki wpiszą na druk ZP -52

wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert, Komisja sporządza streszczenie i porównanie złożonych ofert na druku ZP-53

w przypadku odrzucenia wszystkich ofert, Komisja zamieści uzasadnienie odrzucenia na druku ZP-54

7.W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7-miu dni, chyba, że wystąpią okoliczności określone w art.85 ust.1.2 lub 3 ustawy o zamówieniach publicznych.

8.W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotuje ich nazwiska na druku ZP-81.

9.W przypadku stwierdzenia, iż oferent. Którego oferta została wybrana:

przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

uchyla się od podpisania umowy

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

podpisanie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta

Komisja spośród pozostałych ofert uznanych za ważne, dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej tj. wybierze ofertę, która jako druga w kolejności uzyskała największą ilość punktów.

10.Ogłoszenie o wyborze oferty Komisja sporządzi na druku ZP-150.

Ogłoszenie przekazane będzie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy.

11. Po podpisaniu protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie powiadamia się na piśmie oferentów, którzy złożyli ofertę.
© 2003 Internet-Info