BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195462

ZARZĄDZENIE Nr 5/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
Z dnia: 17 marca 2003 roku
Data wejścia w życie: 17 marca 2003 roku
Działając na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, póz. 664 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu właściwego przeprowadzenia procedury przetargowej w trybie zapytania o cenę na dostawę do Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim materiałów biurowych, powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Jerzy Waszak - Przewodniczący

2. Barbara Wawrzyńska - zastępca przewodniczącego

3.Bogumiła Dunaj - sekretarz

§ 2

Komisja zostaje powołana do otwarcia ofert w dniu 27 marca 2003 roku o godz. 12,00.

§ 3

Do zadań Komisji należy:

1. Zapoznanie się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

4. Dokonanie oceny oferty i przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 19, 22 ust. 7 i art. 24 ust. 4 oraz art. 27a i 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 6

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej, powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 17 marca 2003 roku Nr J5T./2003.

2. Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania.

3. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, póz. 664 z późn. zm.) zwanej dalej również „ustawą", przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.

5. Do zadań Komisji należy:

a) zapoznanie się ze Specyfiką istotnych warunków zamówienia.

b) publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

c) Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

d) Dokonanie oceny ofert i przedstawienia Burmistrzowi propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

6. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

7. Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić postępowanie na podstawie art. 19, 22 ust. 7 i art. 24 ust. 4 oraz art. 27a i 27b ustawy o zamówieniach publicznych.

8. Otwarcie ofert

9. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczyta zawarte w ofercie

a) nazwę i adres oferenta,

b) warunki płatności

c) inne istotne elementy każdej z ofert

11. Ocena złożonych ofert

a) w trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty -

odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach

publicznych nie zawierają oczywistych pomyłek

12. Po podpisaniu protokołu z postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez Burmistrza, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i niezwłocznie powiadamia na piśmie oferentów, którzy złożyli oferty.
© 2003 Internet-Info