BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195661

ZARZĄDZENIE NR 4/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2002rok.
Z dnia: 20 marca 2003r
Data wejścia w życie: 20 marca 2003r
Na podstawie art.136 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. z 2003r Nr 15, poz.148 art.42 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 Nr 142 póz. 1 59 1 z późn. zmianami),oraz art. 1 3 pkt.2 i 10 ustawy z dnia 201ipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr62poz.718zezm.)

Zarządzam:

§ 1

Realizując uchwałę 189/XXVIII/2001 Rady Miasta i Gminy z dnia 19 grudnia 2001 z późn. zmianami przekłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2002r w niżej podanych wielkościach.

I Realizacja dochodów i wydatków.

l. Dochody budżetowe ogółem wykonanie 13.051.11 5zł.

2.Wydatki budżetowe ogółem wykonanie 12.305.017zł.w tym; majątkowe l.408.187zł.

3.Nadwyżka budżetu wynosi l .076.479zł.

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych.

1. Zadań, zleconych z zakresie administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami.

- dotacje wykonane 1.436.125zł.

- wydatki wykonane 1.436.125zł

2.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

- przychody 39.511zł

- wydatki 39.854zł

3. Zakład budżetowy

-przychody 1.815.528zł

-rozchody 1.797.9 1 5zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info