BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195663

ZARZĄDZENIE NR 3/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 17 marca 2003r
Data wejścia w życie: 17 marca 2003r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art.128 ust l pkt. l i 2 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014,oraz z 1999r Dz. U. Nr 38,poz.360/, Uchwały Nr 111/20/2002 z dnia 18 grudnia 2002 § 6 pkt. l

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 111/20/2002 z dnia 18 grudnia 2002r,Uchwale Nr IY/25/2003 z dnia 7 marca 2003r dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2003.

1.Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2003.

§ 2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 3 z dnia 17 marca 2003r

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.000,-

i

15.000,-

75405

Komendy Powiatowe Policji

15.000,-

2320

Dotacje celowe przekaz, dla powiatów na zadania bież.

15.000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,-

801

Oświata i wychowanie

16.000,-

16.000,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

16.000,-

16.000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

16.000,-

4430

Różne opłaty i składki

6.000,-

Razem

31.000,-

31.000,-

Uzasadnienie.

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Dokonuje się przeniesień między paragrafami. Zaplanowano dotację dla Powiatowej Policji kwotę 15.000zł. Przeniesiono na § 4210 i § 4300 na wydatki bieżące dla Komendy Policji w Piotrkowie Kujawskim.

Dz.801- Oświata i Wychowanie. - Rozdz.80113 - Dowożenie. Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych w § 4300 o kwotę 16.000zł, a zwiększa się W § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz w § 4430 o kwotę 6.000zł na ubezpieczenie autobusu.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info