BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195666

Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj.
W sprawie: w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj. z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Z dnia: 2 stycznia 2003 r.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2003 r.
Na podstawie art.775, § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94, Nr 106, poz.668 i Nr 113, póz. 717, z 1999r. Nr 99, póz. 1152, z 2000r. Nr 19,poz. 239, Nr 43, poz.489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, Nr 52,poz.538, Nr 99, póz. 1075, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz.1354, Nr 128, poz.1405 i Nr 154, poz.1805 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 135, poz. l146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679) Zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam wysokość oraz warunki należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w jednostce Urząd Miasta i Gminy.

§ 2

Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określam w delegacji dla delegowanych pracowników.

§ 3

Z tytułu podróży odbywanej w terenie i miejscu określonym przez Burmistrza przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży:

- przejazdów

- noclegów.

§ 4

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 20,00 zł. za dobę podróży.

§ 5

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

l. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę wynosi:

a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,

b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości

2 Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 6

Dieta nie przysługuje:

1. Za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach podróży trwającej co najmniej 10 dni. Przysługuje tylko zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

2. Burmistrz na wniosek pracownika może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za l kilometr.

a) 0,4798 zł. - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3.

b) 0,7692 zł. - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3.

c) 0,2119 zł. - dla motocykla.

d) 0,1272 zł. - dla motoroweru.

§ 7

1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu, i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. l , przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

3. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.

4. Zwrot kosztów nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

§ 8

1. Od 2004r. kwota diety, o której mowa w § 4, oraz stawka za jeden kilometr przebiegu o której mowa w § 6 ust. 2, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok.

2. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§ 6

Dieta nie przysługuje:

1. Za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach podróży trwającej co najmniej 10 dni. Przysługuje tylko zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.

2. Burmistrz na wniosek pracownika może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie będącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za l kilometr.

a) 0,4798 zł. - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3.

b) 0,7692 zł. - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3.

c) 0,2119 zł. - dla motocykla.

d) 0,1272 zł. - dla motoroweru.

§ 7

1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu, i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. l , przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

3. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.

4. Zwrot kosztów nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

§ 8

1. Od 2004r. kwota diety, o której mowa w § 4, oraz stawka za jeden kilometr przebiegu o której mowa w § 6 ust. 2, ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok.

2. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Podstawą zmiany kwoty diety oraz stawki za jeden kilometr przebiegu stanowić będzie kwota diety oraz stawka za jeden kilometr przebiegu obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym zmiana następuje.

4. Kwotę diety zaokrągla się do pełnego złotego w górę.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info