BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195470

ZARZĄDZENIE NR 8/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 30 grudnia 2002r.
Data wejścia w życie: 30 grudnia 2002r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art.128 ust l pkt. l i 2 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014,oraz z 1999r Dz. U. Nr 38,poz.360/, Uchwały Nr 189/XXVIII/2001 z dnia 19 grudnia 2001 § 6 pkt. l

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 189/XXVIII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków - Kujawski z dnia 19.XII.2001r, Uchwale Nr XXIX/191/2002 z dnia 14.II.2002r, Uchwale Nr XXX/205/2002 z dnia 10.04.2002r, Uchwale Nr XXXI/208/2002 z dnia 5.06.2002r, Uchwale Nr 60 z dnia 28.06.2002r, Uchwale Nr XXXII/214 /2002 z dnia 8.08.2002r, Uchwale Nr XXXIII/219/2002r z dnia 29.08.2002r, Uchwale Nr 62/2002 z dnia 17.09.2002r, Uchwale Nr XXXIV/222/2002r. z dnia 10.10.2002r, Uchwale Nr 64/2002 z dnia 15.10.2002r, Uchwale Nr 65/2002z dnia 7.11.2002r, Uchwale Nr 66/2002 z dnia 14.11.2002r, Uchwale Nr 68/2002 z dnia 18.11.2002r, Zarządzenie Nr 6/2002 z dn.5.12.2002r., Uchwale Nr II/5/2002r z dn.6.12.2002r, Zarządzenie Nr 7/2002 z dnia 9.12.2002r.

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy § l pkt. l z kwoty 12.725.486zł na kwotę 12.725.908zł.

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy § l pkt.2 z kwoty 13.161.891 zł na kwotę

13.165.384zł.

§ 2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr l do Zarządzenia Burmistrza Nr 8 z dnia 30.12.2002r

D o c h o d y

Dz.

Rozdz.

§

Nazw a

Zwiększenia

Zmniejszenia

758

Różne rozliczenia

61.517,-

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

61.517,-

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

61.517,-

801

Oświata i wychowanie

2.534,-

2.534,-

80101

Szkoły podstawowe

2.534,-

203

Dotacje celowe otrzymane z budż. pańs. na real. wł. z. b. g

2.534,-

80110

Gimnazja

2.534,-

203

Dotacje cel. otrzym. z budż. Pańs. Na real. wł. zad. bież. gm.

2.534,-

853

Opieka społeczna

14.770,-

79.358,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

64.588,-

203

Dotacje cel. otrzym. z budż. Pańs. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej

64.588,-

85395

Pozostała działalność

14.770,-

14.770,-

201

Dotacje cel. otrzym. z budź. pańs. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej.

14.770,-

203

Dotacje cel. otrzym. na real. włas. zad. bież. gm.

14.770,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

10.895,-

7.402,-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

10.895,-

201

Dotacje cel. otrzym. z budż. Państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej.

10.895,-

90095

Pozostała działalność

7.402,-

201

Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd.

7.402,-

Razem

89.716,-

89.294,-

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 8 z dnia 30.12.2002r.

Wydatki

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

2.534,-

2.534,-

80101

Szkoły podstawowe

2.534,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

2.534,-

80110

Gimnazja

2.534,-

8010

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

2.534,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3.493,-

90015

Oświetlenie ulic,placów i dróg

3.493,-

4260

Zakup energii /zlecone/

3.493,-

Razem

6.027,-

2.534,-

U z a s a d n i e n i e.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy celem urealnienia dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie za rok 2002wg decyzji Wojewody. Zwiększa się dochody o kwotę 422zł. Zmniejsza się również dotacje na zadania powierzone o kwotę 64.588zł nie zmniejszając wydatków. Wydatki zostały zaangażowane ze środków własnych gminy.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info