BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195471

ZARZĄDZENIE NR 7/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 9 grudnia 2002r.
Data wejścia w życie: 9 grudnia 2002r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art.128 ust l pkt. l i 2 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014,oraz z 1999r Dz. U. Nr 38,poz.360/, Uchwały Nr 189/XXVIII/2001 z dnia 19 grudnia 2001 § 6 pkt. 1

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 189/XXVIII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków - Kujawski z dnia 19.XII.2001r, Uchwale Nr XXIX/191/2002 z dnia 14.II.2002r, Uchwale Nr XXX/205/2002 z dnia 10.04.2002r, Uchwale Nr XXXI/208/2002 z dnia 5.06.2002r, Uchwale Nr 60 z dnia 28.06.2002r, Uchwale Nr XXXII/214 /2002 z dnia 8.08.2002r, Uchwale Nr XXXIII/219/2002r z dnia 29.08.2002r, Uchwale Nr 62/2002 z dnia 17.09.2002r, Uchwale Nr XXXIV/222/2002r z dnia 10.10.2002r, Uchwale Nr 64/2002 z dnia 15.10.2002r, Uchwale Nr 65/2002z dnia 7.11.2002r, Uchwale Nr 66/2002 z dnia 14.11.2002r, Uchwale Nr 68/2002 z dnia 18.11.2002r, Zarządzenie Nr 6/2002 z dn.5.12.2002r, Uchwale Nr II/5/2002r z dn.6.12.2002r.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy § l pkt. l z kwoty 12.696.086zł na kwotę

12.725.486zł.

2.Zwiększa się sumę wydatków § l pkt.2 z kwoty 13.132.491zł na kwotę 13.161.891zł.

§ 2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr l do Zarządzenia Burmistrza Nr 7 z dnia 9.12.2002r.

D o c h o d y

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

17.100,-

60016

Drogi publiczne gminne

17.100,-

202

Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na zad. bież. Real. przez gminę na podst. poroz. z organ. adm. rzadowej.

17.100,-

853

Opieka społeczna

12.300,-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne.

10.700,-

201

Dotacje celowe otrzym. z budż. Państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej .

10.700,-

85395

Pozostała działalność

1.600,-

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. włas. zad. bież. gm.

1.600,-

Razem

29.400,-

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 7 z dnia 9.12.2002r. Wydatki.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

własne

zlecone

własne

zlecone

600

Transport i łączność

17.100,-

60016

Transport i łączność

17.100,-

4270

Zakup usług remontowych.

17.100,-

750

Administracja państw, i samorz.

5.250,-

5.250,-

75023

Urzędy gmin

4.500,-

4.500,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,-

4300

Zakup usług pozostałych.

4.500,-

4410

Podróże służbowe krajowe

500,-

75095

Pozostała działalność

750,-

750,-

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycz.

750,-

4100

Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne

750,-

751

Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa.

329,-

329,-

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

329,-

329,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

329,-

4300

Zakup usług pozostałych.

329,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

600,-

600,-

754

75412

Ochotnicze straże pożarne.

600,-

600,-

3020

Nagr. i wydat. nie żal. do wynagr.

500,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,-

4260

Zakup energii

100,-

4270

Zakup usług remontowych

100,-

853

Opieka społeczna

8.545,-

41.115,-

8.545,-

28.815,-

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społeczne.

6.290,-

39.515,-

28.815,-

3110

Świadczenia społeczne

6.290,-

39.515,-

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

28.815,-

85319

Ośrodki pomocy społecznej

2.255,-

2.255,-

4010

Wynagrodzenia osób. pracowników.

2.255,-

4270

Zakup usług remontowych

2.255,-

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

4.685,-

3110

Świadczenia społeczne

4.685,-

85395

Pozostała działalność

1.600,-

1.605,-

3110

Świadczenia społeczne

1.600,-

1.605,-

900

Gospodarka komun, i ochr. środ.

10.585,-

10.585,-

90095

Pozostała działalność

10.585,-

10.585,-

4110

Składki na ubezp. społeczne

5,-

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N

1.000,-

4270

Zakup usług remontowych

10.585,-

4300

Zakup usług pozostałych

6.680,-

4440

Odpisy na zakł. fund. św. socjaln.

2.900,-

Razem

42.080,-

41.444,-

24.980,-

29.144,-

U z a s a d n i e n i e.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.400zł.w tym:

Dz.600 Zwiększa się o kwotę 17.100zł- wg UmowyNrIG.II.3042-FOGR-

134/2002 o kwotę 17.100zł z przeznaczeniem na drogę Rudzk Duży - Połajewo

Dz.853 Zwiększa się o kwotę 12.300zł - wg decyzji Wojewody Kujawsko

Pomorskiego Nr WFBT - 3013/W/46/2002 Nr WFBT/3013/W/56/2002 na

wydatki zasiłki i pomoc w naturze i dożywianie.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 29.400zł w tym:

Dz.600 Zwiększa się o kwotę 17.100zł w § 4270 na usługi remontowe drogi

Rudzk Duży - Połajewo.

Dz.750 Administracja państwowa i samorządowa- dokonuje się przeniesień

między paragrafami o kwotę 5.250zł.

Dz.751 - Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa dokonuje się przeniesień między paragrafami o kwotę 329zł.

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się

przeniesień między paragrafami o kwotę 600zł.

Dz.801 Zmniejsza się wydatki w SP Piotrków Kuj o kwotę 305zł, a zwiększa się

w SP Bycz na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Zmniejsza się wydatki w § 4440 w SP Bycz,a zwiększa się w SP Piotrków Kuj

na odpis z funduszu świadczeń socjalnych dla pracownika obsługi.

Dz. 853 - Zwiększa się o kwotę 10.700 na zasiłki i pomoc w naturze,

oraz 1600zł dożywianie z zadań powierzonych zmniejszając 1605zł dożywianie

z zadań własnych, oraz dokonuje się przeniesień między działami i rozdziałami

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska — dokonuje się

przeniesień między paragrafami o kwotę 10.585zł.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info