BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195472

ZARZĄDZENIE NR 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kuj
W sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.
Z dnia: 5 grudnia 2002r
Data wejścia w życie: 5 grudnia 2002r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art.128 ust l pkt. l i 2 ustawy z dnia 5 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014, oraz z 1999r Dz. U. Nr 38, poz.360/, Uchwały Nr 189/XXVIII/2001 z dnia 19 grudnia 2001 § 6 pkt. L

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 189/XXVIII/2001 Rady Miasta i Gminy Piotrków - Kujawski z dnia 19.XII.2001r, Uchwale Nr XXIX/191/2002 z dnia 14.II.2002r, Uchwale Nr XXX/205/2002 z dnia 10.04.2002r, Uchwale Nr XXXI/208/2002 z dnia 5.06.2002r, Uchwale Nr 60 z dnia 28.06.2002r, Uchwale Nr XXXII/214 /2002 z dnia 8.08.2002r, Uchwale Nr XXXIII/219/2002r z dnia 29.08.2002r, Uchwale Nr 62/2002 z dnia 17.09.2002r, Uchwale Nr XXXIV/222/2002r z dnia 10.10.2002r, Uchwale Nr 64/2002 z dnia 15.10.2002r, Uchwale Nr 65/2002z dnia 7.11.2002r, Uchwale Nr 66/2002 z dnia 14.11.2002r, Uchwale Nr 68/2002 z dnia 18.11.2002r.

1.Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na rok

2002r.

§ 2

Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 6 z dnia 5.12.2002r.

W y d a t k i

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenia

Zmniejszenia

750

Administracja państwowa i samorządowa.

7.735,-

7.735,-

75095

Pozostała działalność

265,-

265,-

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

265,-

4100

Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne.

265,-

75022

Rady gmin

7.000,-

3.000,-

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

7.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,-

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500,-

75023

Urzędy gmin

470,-

4.470,-

3030

Różne wydatki na rzecz os.f

470,-

4270

Zakup usług remontowych

4.470,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

17.000,-

17.000,-

90095

Pozostała działalność

17.000,-

17.000,-

4270

Zakup usług remontowych

17.000,-

4430

Różne opłaty i składki

17.000,-

Razem

24.735,-

24.735,-

U z a s a d n i e n i e.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2002.w związku z tym, że na poszczególnych rozdziałach i paragrafach wystąpiły oszczędności, natomiast na które zwiększam wystąpiłyby braki. By nie przejść na rok następny ze zobowiązaniami dokonuje przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info