BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 195473

Zarządzenie Nr 3/99 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
W sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
Z dnia: 8 grudnia 1999r.
Data wejścia w życie: 8 grudnia 1999r.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.. U. Nr 95 poz.602 z późn. zmianami), oraz $ 3 pkt.5 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustanawiam Pana Jerzego Waszaka - Sekretarza Miasta i Gminy pełnomocnikiem ds. Wyborów.

§ 2

Do zadań pełnomocnika tj. urzędnika wyborczego, o którym mowa w § l , należy współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wynikających z przepisów ustaw:

l. ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz aktów

prawnych wydanych na jej podstawie,

2.ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

3.ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu,

4.ustawy o referendum.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
© 2003 Internet-Info