BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Burmistrza
Ilość odsłon: 200063

ZARZĄDZENIE NR 11/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
W sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta i Gminy Piotrków- Kujawski i gminnych jednostek organizacyjnych.
Z dnia: 30 maja 2003r
Data wejścia w życie: 30 maja 2003r
§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

1.Jerzy Waszak – przewodniczący

2. Mirosława Janowicz - z -ca przewodniczącego

3. Barbara Wawrzyńska-sekretarz Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należy:

1.Zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokółu.

3.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniaj ą wymagane warunki.

4.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi wyboru oferty

najkorzystniejszej.

5.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla zamówienia powyżej 30.000 Euro.

6. Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, że oferent,którego oferta została wybrana :

— przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe

— uchyla się od podpisania umowy

— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

7. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów,wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

§ 3

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta,odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 19,22 ust 7 i 24 ust.4 oraz art.27 a i 27 b ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 5

1.Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny
© 2003 Internet-Info