BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44672

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rerealizację przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz
Piotrków Kujawski, dnia 25.11.2005

ZPOŚ-7624-1/05

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, art.46a ust. 7 oraz art. 56 ust. 2-4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z późniejszymi zmianami) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2005r. zarejestrowanego pod nr ZPOŚ-7624-2/05 złożonego przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

Określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- obręb geodezyjny Malina – 112, 111, 110, 116, 117/2, 125/4, 25/2, 137/1, 77, 124/2, 122/3, 119/6, 119/1, 123/1, 123/2, 122/2, 119/3, 119/5

- obręb geodezyjny Wymysłowo-Stawiska – 125/5, 125/2, 124,110, 122/3, 122/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122/2, 125/4, 111, 112, 113/1, 114/1, 113/3, 95, 88, 90, 247, 89, 80, 70/2, 67, 87, 40.

- obręb geodezyjny Bycz - 6/2, 6/1, 160/1, 175/2, 145, 147/2, 147/1, 174/2, 174/1,166/1, 175/1, 102/15, 5/1, 100/1, 100/2, 100/4, 108/2, 55/2, 113/2, 120/2, 98/2, 140/2, 128/2,91, 57/1, 173/1, 172/1, 161/1, 171/2, 77/4, 159/2, 153/103/52, 165/2, 165/3, 167, 166/2, 164/1, 163/1, 162/2, 144, 149, 162/3, 147/3, 55/1, 148, 143, 138/2, 142, 152,69/7, 69/4, 69/5, 69/9, 69/8,69/3, 130/1,130/2, 129/2, 72/1, 77/2, 100/3, 78/4, 125, 78/2, 81/1, 81/2, 82/2, 82/1, 121/2, 128/3, 78/3, 121/4, 117/2, 86/3, 86/2, 89/7, 94/2, 116/1, 89/6, 89/5, 113/2, 113/3, 90, 93, 108/1, 97/2, 97/1, 105/3, 105/5, 98/1, 102/16, 120/1, 103,37, 45,51, 160/1, 145.

1.Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz” obejmuje część gminy Piotrków Kujawski. Projektowana sieć wodociągowa będzie zlokalizowana w pasie drogi powiatowej lub pasie dróg gminnych umożliwiając wykonanie przyłącza do nieruchomości. Projektowany wodociąg podłączony zostanie do istniejącego wodociągu w miejscowości Kozy.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie części gminy Piotrków Kujawski. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, także siedlisk ptaków i zwierząt. Trasy projektowanych sieci poprowadzono wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych.

2.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Należy dążyć do wkomponowania wystających ponad powierzchnię ziemi elementów wodociągu w otaczający krajobraz.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- przejścia przez drogi-planowane przejścia sieci wodociągowej pod i wzdłuż dróg (uzgadniane z właścicielem dróg) powinny zapewniać minimalizację oddziaływań negatywnych.

- kolizje sieciowe-ewentualnie kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi powinny zostać rozwiązane biorąc pod uwagę zmniejszenie uciążliwości prac dla środowiska. W planach skrzyżowań z istniejącymi sieciami (uzgodnić z właścicielami tych sieci) należy zastosować technologię zapobiegającą obniżeniu zwierciadła wód gruntowych, zajęcia dodatkowych terenów (poza koniecznymi), konieczności wycinki drzew,itp.

- organizację ruchu podczas prowadzenia robót w obrębie drogi powiatowej jak gminnych dróg gminnych należy określić zgodnie z opracowanym planem organizacji ruchu.

Ruch kołowy na drogach będzie się odbywał zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu na czas budowy . Dojazd do posesji zlokalizowany przy ulicach wzdłuż których będą prowadzone prace budowlane należy zapewnić drogami bocznymi. W planie organizacji ruchu uzgodnionymi z Właścicielami dróg, należy wziąć pod uwagę lokalizację drogi zastępczej i liczbę receptorów, tzn. stworzenie objazdów nie może generować emisji hałasu i zapylenia na terenach o dużej gęstości zaludnienia przekraczające normalne użytkowanie dróg.

- postępowanie z urobkiem-nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wykopy należy prowadzić w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. - postępowanie z odpadami - powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi stosowanymi w trakcie budowy odpady związane z nawierzchnia dróg, w których zostaną zlokalizowane kolektory. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko odpadów.

4. Wymogi w zakresie przeciw działania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz” , nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgrnicznego oddziaływania na środowisko:

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Skala i zasięg oddziaływania negatywnego obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy granic miasta i gminy Piotrków Kujawski.

6. W przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochrony środowiska-stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001 roku Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w paragrafie 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573,z późniejszymi zmianami).

W związku z powyższym zwrócono się do Starostwa Powiatowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo nr : ZPOŚ-7624-1/05 z dnia 17.10.2005 roku), o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Radziejowski (znak pisma: OTI. 7633-49/05 z dnia 08.11.2005 roku ) oraz Państwowy Inspektor Sanitarny (znak pisma:NNZ-42-12-41/05 z dnia 21.10.2005 roku) nie wniosły konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz” zostało wszczęte dnia 03 października 2005 roku , a planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej i należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja projektu powinna doprowadzić do całkowitego zaopatrzenie mieszkańców gminy Piotrków Kujawski w wodę. Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późniejszymi zmianami), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. z 2004 roku Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia .

O wszczęciu postępowania Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego zawiadomił wcześniej społeczeństwo w formie obwieszczenia wywieszonego na tablicy urzędu w Piotrkowie Kujawskim, jak i rejonie planowanej inwestycji .

W toku postępowania stwierdzono że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w paragrafie 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami).

W związku z tym zwrócono się do Starostwa Powiatowego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo nr : ZPOŚ-7624-1/05 z dnia 17.10.2005 roku), o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Radziejowski (znak pisma: OTI. 7633-49/05 z dnia 08.11.2005 roku ) oraz Państwowy Inspektor Sanitarny (znak pisma:NNZ-42-12-41/05 z dnia 21.10.2005 roku) nie wniosły konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził co następuje:

- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju miasta,

- na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację sieci wodociągowej obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców ,

- opisane technologie wykonywania robót nie wpływa negatywnie na środowisko,

- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska ,

- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Realizacja inwestycji, z racji jej charakteru , nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Bezpośrednie i krótkie oddziaływania może mieć miejsce jedynie w fazie budowy. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stany środowiska przyrodniczego.

Ponadto stwierdzono, że planowana inwestycja ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez likwidacje nieszczelnych zbiorników, oraz likwidację nielegalnych zrzutów nieczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska.

Na podstawie zgromadzonych informacji i jednocześnie spełniając wymagania art. 35 paragrafu 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ stwierdził, iż może odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę wnioski przeprowadzonej analizy Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Poprzez publikacje informacji o podjętej decyzji spełniono obowiązek upublicznienia postępowania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko.

W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

Niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszej decyzji.

Sekretarz Miasta i Gminy

Jarosław Waszak

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl
© 2003 Internet-Info