BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 44679

Postanowienie nr ZPOŚ-7624-4/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Proszkownię Mleka Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 28 polegającego na: Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - obręb geodezyjny Piotrków Kujawski – 1327 i 1328
Piotrków Kujawski ,dnia 27.12.2005r.

ZPOŚ-7624-4/05

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, ze zm./

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Proszkownię Mleka Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 28 polegającego na:

Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- obręb geodezyjny Piotrków Kujawski – 1327 i 1328

Uzasadnienie

Na wniosek Proszkowni Mleka Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 28 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jw. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją inwestycja polegać będzie na : Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi obrębu geodezyjnego Piotrków Kujawski nr: 1327 i 1328

Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zwrócił się do Starosty Powiatu Radziejowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Sanitarnego Radziejowie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Starosta Powiatu Radziejowskiego postanowieniem nr O.T.I.7633-54/05 z dnia 15.12.2005r uznał, iż dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie w postanowieniu nr 117 /2005 z dnia 09.12.2005 roku, pismo nr NNZ -42-2-18/05 również nie stwierdził obowiązku sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem tutejszego organu.

Otrzymują:

1. Proszkownia Mleka Sp.z o.o.

88-230 otrków Kujawski, ul. Dworcowa 28

2. Zainteresowane strony wg rozdzielnika

3. a/a

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

2. Umieszczenie na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl

Sprawę prowadzi:

Tomasz Ciesielski tel. (054) 2655 123
© 2003 Internet-Info